زیست شناسی Biology
علمی-آموزشی  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

*50-25%ژن های کدکننده ی پروتئین هستند.

*فقط یکباردرژنوم هاپلوئیدتکرارشده اند.(مثل ژن لیزوزیم مرغ که 4اگزون و3اینترون دارد)

*نواحی دربرگیرنده ای (Flanking regions)به اندازه حدودKb20درفرودست وفرادست واحدرونوشتی قراردارند.         

گروه(1):ژن های منفرد

(solarity genes)

(1)ژن های کدکننده پروتئین

(protein-coding genes)

*به صورت توالی های مشابه اماغیریکسان هستند.

*فاصله انهاازهمKb50-5می باشد.

*به گروهی ازاین ژنهاکه پروتئین های باتوالی اسیدآمینه ای مشابه اماغیریکسان ،کدمی کنند،خانواده ی ژنی(gene family)می گویند.وبه محصولات پروتئینی یک خانواده ژنی که همولوگ مشابه هستند،خانواده پروتئینی (protein family)می گویند.

*دراثرتکثیریک ژن اجدادی وایجادموتاسیون مستقل به وجودمی آیند.

 

گروه(2):ژن های تکثیریافته

(duplicated genes)

           

*پروتئین ها وRNAهای یکسان یابسیارمشابه راکدمی کنند.(تفاوت باژن های تکثیریافته)

*مثال این ژن ها ژنهای کدکننده rRNAوU2snRNA

[ژن های هیستون ها وtRNA نیزغالبا به صورت دسته(خوشه ) هستند،امامعمولا درژنوم انسان به صورت پشت سرهم(tandem) قرارنگرفته اند.]

 

(2)ژن های تکرارشونده پشت سرهم

(tandemlyrepeated genes)

 

 

 

 

 

 

*13-1جفت باز طول دارند.{دربیشترمیکروماهواره هااندازه تکرارها4-1جفت بازاست.وتعدادتکرارهاکمتراز150است.}

*عامل بوجودآورنده

پدیده سرخوردن روبه عقب(backward Slippage)رشته دختری برروی رشته الگوهنگام همانندسازی DNA،به طوریکه یک توالی کوتاه دوبارکپی می شود.

(این پدیده گاهی درواحدهای رونوشتی نیز رخ می دهد،که باعث می شودبعضی افرادمقادیرزیادی ازمیکروماهواره هارادرژن های خاصی داشته باشند.که به علت سرخوردن رشته دختری هنگام همانندسازی DNAدریک سلول زایا بوده که بعدارشد پیدا کرده است.چنین میکروماهواره هایی علت حداقل 14نوع بیماری ماهیچه ای-عصبی هستند.)

*بعضی میکروماهواره ها رفتارموتاسیون مغلوب راازخودنشان می دهند.زیراآنهادرعملکردیابیان ژن کدکننده پروتئین دخالت داشته اند.

*بعضی میکروماهواره ها رفتارموتاسیون غالب ازخودنشان می دهند.زیرادرپردازش تمام RNAهای سلول های ماهیچه ای ونورون های آن دخالت می کنند.این نوع شایع تراست،ودربیماریهای دیستروفی میوتونیک واتاکسی مغزی- نخاعی  دیده می شود.دردیستروفی میوتونیک رونوشت های ژن DMPKدارای 4000-100تکرارازتوالی CUGدرناحیه غیرترجمه شونده ( UTR    )  درحالیکه درافرادعادی 100-50تکراراست.توالی های CUGمنجربه تشکیل ساختارهای سنجاق سربزرگی درRNAخواهدشدکه

(1)درپردازش RNAوانتقال آن ازهسته به سیتوزول دخالت می کند.

(2)مناطق دورشته ای این ساختارسنجاق سربه پروتئین های اتصال یابنده به dsRNAمتصل می شوند،ودرعملکردطبیعی آنها اختلال ایجاد می کنند(((عملکردطبیعی این پروتئین ها تنظیم برش Pre-mRNAهای ضروری جهت عملکردطبیعی سلولهای ماهیچه ای وعصبی است.)))

میکروماهواره

(Microsatellite)

DNAماهواره ای

(Satellite DNA)یا

(simple sequence DNA)

{6%ازژنوم انسان راشامل می شود.توالی های نسبتا کوتاهی هستند.-اندازه آنها500-1جفت بازاست.}

(3)DNAتکرارشونده

(Repetitious DNA)

*500-14جفت بازدارند.

*به صورت تکرارهای پشت سرهم (tandem)که درمجموع Kb100-20اندازه دارند.

*ازمطالعات هیبریداسیون درکروموزوم های متافازی مشخص شدکه:

(1)درنزدیکی سانترومرها  (مناطقی که به میکروتوبول های دوک تقسیم متصل می شوند.)ودرتشکیل هتروکروماتین سانترومری (Centromeric heterochromatin)که جهت تفکیک مناسب کروموزوم هادرسلول های دختری هنگام میتوزضروری است نقش دارند.

(2)درتلومرها به صورت توالی های تکرارشونده طولانی هستند،که موجب عدم اتصال انتهای کروموزوم ها،می شوند.

مینی ماهواره

(Minisatellite)

بوسیله آنزیم رونوشت بردارمعکوس ویکRNAیاDNAواسطه

*مثل عناصرAcوDsدرذرت.(AcمشابهISباکتری است.به کمک ترانسپوزازمنتقل می شود)

ازمکانیسم Cut and Pasteاستفاده می نمایند

ترانسپوزون های DNA

توالی های تکرارشونده

Interspersed

یا

Interspersed repeat

یا

Moderately repeated DNA

یا

Intermediate repeat DNA

یا به مجموعه آنها:

Transposable DNA elements

یا

Mobile DNAیا  Selfish DNA

می گویند.

50-25%DNA

پستانداران راشامل می شود.

(45%درانسان)

به کمک RNAواسطه وآنزیم رونوشت بردارمعکوس واینتگراز منتقل می شوند.مثل عناصرTyمخمروcopiaدردرزوفیل-درانسان:ERVها

دارای LTR

 

رتروترانسپوزون ها

ازمکانیسم

 Copy and Paste

استفاده می کنند.

Kb6اندازه دارند.(درانسان شامل سه خانوادهL1وL2وL3 است.که فقطL1منقل می شود)

LINEs

بدونLTR

bp300اندازه دارند.

SINEs

 

 

بوسیله ترانسپوزاز

توالی های دخولی

عناصرISدر

باکتری ها ازمکانیسم     

  and Paste Cut

 منبع:لودیش ۲۰۰۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹ ] [ 14:15 ] [ بهروزمرادی ]

بارم بندی درس زیست شناسی۱۳۹۱پیش دانشگاهی

زيست شناسي  

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم-شهریور-دیماه

1

۴/۵

۱/۵

2

۳/۵

۱

3

۳

۰/۵

4

۳/۵

۰/۵

5

۵/۵

۱/۵

 

 

 

 

6

۲/۵

7

۲/۵

8

 

۳

9

۲/۵

10

۲/۵

11

۲

جمع

۲۰

۲۰

- براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال91 مبناي طراحي سوال كتاب‌‌هاي فوق ‌مي‌باشد.

درس زيست شناسي وآزمايشگاه (۲)-۱۳۹۱ 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم و شهريور

1

۳

۱/۵

2

۳/۵

۱/۵

3

۲/۵

۱/۵

4

۳

۱/۵

5

۲/۵

۱/۵

6

۳/۵

۲

7

-

۱/۵

8

-

۲

9

-

۲

10

-

۱/۵

11

-

۱/۵

فعاليت ها

۲

۲

جمع

۲۰

۲۰

 

درس علوم زيستي وبهداشت پاية اول متوسطه۱۳۹۱

فصل ها

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

۲/۵

۰/۵

۱

2

۲/۵

۰/۷۵

۱/۵

3

3

۰/۷۵

۱/۵

4

۵/۵

۲

۳/۵

5

۴/۵

۱

۲/۵

6

-

۶/۵

۴

7

-

۴/۵

۲

-

 

فعاليت ها

۲

۴

۴

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

 * از 4 نمره در نظر گرفته شده براي فعاليت ها درآزمون نوبت دوم و شهريور 1 تا 5/1 نمره سوال را از بخش اول كتاب طراحي می گردد .

درس زيست شناسي وآزمايشگاه (1) -۱۳۹۱

 

فصل

نوبت اول

نوبت دوم

شهريور

1

۴

۱

۱/۵

2

۶

۱/۵

۲/۵

3

۴

۱

۲

4

۴

۱/۵

۲

5

-

۱/۵

۱/۵

6

-

۶

۴

7

-

۲

۱

8

-

۳/۵

۲/۵

فعاليت ها

۲

۲

۳

جمع

۲۰

۲۰

۲۰

 

 

[ دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 19:5 ] [ بهروزمرادی ]

ادامه سوالات صفحه2

5-غده های مربوط به تنیدن تاردرچه قسمتی ازبدن عنکبوت قراردارند؟تارعنکبوت ازچه موادی ساخته شده است؟

6-پروتئین های تشکیل دهنده ی تارعنکبوت چه ویژگی هایی دارند؟

7-ساختارتارعنکبوت ونحوه ی عمل آن راتوضیح دهید.

8-چه عاملی به تارعنکبوت خاصیت کشسانی فراوان می دهد؟

9-گوناگونی کدام یک ازمولکول های زیستی ،زمینه ی گوناگونی جانداران است؟

10-چه عاملی ویژگی شیمیایی هرعنصررابه وجودمی آورد؟

11-گوناگونی مولکول های آلی به چه علت است؟

ادامه سوالات صفحه ی 3

5-درشت مولکول چیست؟باذکرمثال

6-مونومرچیست ؟باذکرمثال

7-مونومرهای تشکیل دهنده ی پروتئین ها وDNAچه نام دارند؟وچندنوع هستند؟

8-واکنش سنتز آب دهی راتوضیح دهید.

9-واکنش هیدرولیزراتوضیح دهید.

ادامه سوالات صفحه ی 5

5-ساده ترین هیدرات های کربن چه نام دارند؟وچه نقشی دارند؟

6-مهمترین مونوساکاریدهارانام ببرید.

7-مهم ترین مونوساکاریدهای 5کربنی و6کربنی رانام ببرید.

8-گلوکزدرخون انسان چه نقشی دارد؟

9-منابع فروکتوزوگلوکزولاکتوزرانام ببرید.

10-دی ساکاریدچیست؟(دی ساکاریدچگونه به وجودمی آید؟)

11-گلیکوژن درچه سلول هایی ازبدن انسان ذخیره می شود؟ومنبع چه ماده ای است؟

12-گلیکوژنی که درغذاهای جانوری وجوددارد،دردستگاه گوارش مابه چه ماده ای هیدرولیزمی شود؟

13-نقش پلی ساکاریدهارادرسلول بنویسید.

14-الف)نقش سلولزرابنویسید.ب)سلولزچه ویژگی هایی دارد؟

15-فیبزیل سلولزی چگونه تشکیل می شود؟

16-دیواره ی سلولی گیاهان چگونه به وجودمی آید؟

17-چراغذای اصلی بعضی ازجانوران مانندگاووموریانه ،سلولزاست؟

ادامه سوالات صفحه ی 7

8-یکی ازمهم ترین وظایف مولکول های چربی درون سلول ها چیست؟

9-چربی وپلی ساکاریدراازنظرانرژی مقایسه کنید.

10-روغن های نباتی مایع راچگونه به حالت جامددرمی آورند؟

11-ویژگی بیشترچربی های جانوری رابنویسید.

12-خوردن چربی های جانوری موجب چه بیماری هایی می شود؟

13-انواع لیپیدهارانام ببرید.

14-ویژگی های فسفولیپیدهارابنویسید.

15-الف)ویژگی های موم هارابنویسید.ب)نقش(کار)موم هارابنویسید.

16-کلسترول جزءکدام دسته ازچربی هااست؟وچه نقشی دارد؟

17-افزایش کلسترول خون موجب چه بیماری های می شود؟

18-ویژگی ساختاری مشترک استروئیدهاچیست؟

19-واحدسازنده ی پروتئین هارانام ببرید.

ادامه سوالات صفحه 13

11-دی پپتیدچیست؟

12-پروتئین چیست؟

13-نقش آنزیم کاتالازرادرسلول های جگربنویسید.

14-منظورازاینکه آنزیم هاعمل اختصاصی دارندچیست؟

15-چراسلول ازهرکدام ازآنزیم هابارهااستفاده می کند؟

16-جایگاه فعال آنزیم راتعریف کنید.

17-فراورده (درواکنش آنزیمی)چیست؟

18-گرماوتغییرات اسیدی بودن محیط،چه اثری برآنزیم دارد؟

19-چه عاملی باعث سرعت بخشیدن به عمل آنزیم می شود؟

20-افزایش دماچگونه باعث افزایش سرعت عمل آنزیم می شود؟

 

21-هریک ازعوامل زیرچه اثری برسرعت عمل آنزیم هادارند؟

افزایش دماتا45درجه   --گرمای بیش ازحد  --سم هامثل( سیانید-آرسنیک-حشره کش ها)—ویتامین ها—موادمعدنی

22-بعضی ویتامین هاوموادمعدنی ،چگونه باعث افزایش سرعت عمل آنزیم می شوند؟

23-سم ها مانند:سیانیدوآرسنیک وحشره کش ها،چگونه فعالیت آنزیم ها رامتوقف می کنند؟

24-کارپروتئازها ولیپازهاچیست؟یک موردازکاربردآن هارابنویسید.

25-یکی ازویژگی های آنزیم های موجوددرپودرهای لباس شویی رابنویسید.

26-یک موردازکاربردآنزیم هادرخانه رابنویسید.

27-کاربردپروتئازهارادرصنعت بنویسید.

28- کاربردآمیلازهارادرصنعت بنویسید.

29- کاربردسلولازرادرصنعت بنویسید.

30- کاربردکاتالازرادرصنعت بنویسید.

31-امروزآنزیم هایی که درخانه وصنعت کاربرددارندراچگونه تهیه می کنند؟

32-واکنش های انرژی زاراتعریف کنید.

33-انرژی ای که درواکنش های انرژی زاآزادمی شود،به چه شکل هایی درمی آید؟

34-ATPازچه بخش هایی ساخته شده است؟

ادامه سوالات صفحه 22

5-نحوه ی حرکت وتغذیه درتریکودیناچگونه است؟

6-نقش مژک هاوخارهای اتصال دهنده رادرتریکودینابنویسید.

7-چه ویژگی هایی موجب شده است که تریکودینا،سلولی تخصص یافته باشد؟

8-یک تفاوت وسه شباهت بین تریکودیناوسلول های بدن انسان بنویسید.

9-نقش ژن هارادرتریکودینا بنویسید.

10-نقش غشای پلاسمایی رابنویسید.

11-نقش هسته ومژک هارادرسلول بنویسید.

12-ذره بین چیست؟بزرگنمایی آن چقدراست؟بزرگنمایی ذره بین راچگونه نمایش می دهند؟

13-میکروسکوپ چیست؟

14-میکروسکوپ های موجوددرآزمایشگاه مدارس ازچه نوعی هستند؟

15-میکرومتر(میکرون)چیست؟(واحداندازه گیری سلول واجزای آن چیست؟)

16-نحوه ی کارمیکروسکوپ نوری راتوضیح دهید.

17-نمونه چیست؟باذکرمثال

18-بزرگنمایی چیست؟بزرگنمایی میکروسکوپ نوری چقدراست؟

19-ریزنگارچیست؟

20-بزرگنمایی یک تصویرراچگونه نشان می دهند؟

21-عوامل مهم درمیکروسکوپی رانام ببرید.(جواب:1-بزرگنمایی2-قدرت تفکیک)

22-میکروسکوپی یعنی چه؟

23-توانایی هرابزارنوری به چه عاملی بستگی دارد؟باذکرمثال

24-انواع میکروسکوپ الکترونی رانام ببرید.وکارهریک رابنویسید.

25-چرامیکروسکوپ های الکترونی جایگزین میکروسکوپ های نوری نشدند؟

26-کوچکترین ودرازترین سلول هارانام ببرید.

27-اندازه ی کوچکترین وبزرگترین سلول های گیاهی وجانوری چقدراست؟

28-چراتخمک پرندگان حجیم است؟

29-چراسلول های ماهیچه ای وعصبی درازند؟

30-چراکوچک بودن اندازه گلبول های قرمز مفیداست؟

ادامه سوالات صفحه ی28

11-وقتی سلول های زنده روی کره ی زمین پدیدآمدند،کدام یک ازآن هازنده ماندند وتولیدمثل کردند؟

12-چه سلول هایی برمحدودیت اندازه چیره شده اند؟

13-سلول های پروکاریوتی ویوکاریوتی شامل چه سلول هایی هستند؟

14-ناحیه ی نوکلئوئیدی چیست؟

15-چراDNAوپروتئین های همراه آن درناحیه ی نوکلئوئیدی درتماس مستقیم بادیگرمحتویات سلول هستند؟

16-دیواره سلولی باکتریایی چیست؟وچه نقشی دارد؟

17-کپسول درچه قسمتی ازباکتری قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

18-پیلی چیست ؟وچه نقشی دارد؟

19-تاژک چیست ؟وچه نقشی دارد؟

20-اندامک های غشادارراتعریف کنید.

21-هورمون های استروئیدی وH2O2درچه اندامک هایی ساخته می شوند؟

22-چگونه استروئیدها ازتخریب به وسیله ی H2O2درامان می مانند؟

23-سانتریول درچه سلول هایی وجوددارد؟ودرچه سلول هایی دیده نمی شود؟

24-تفاوت سلول های جانوری وگیاهی رابنویسید؟

25-تاژک سلول های یوکاریوتی و باکتری ازچه نظرمتفاوت هستند؟

26-نقش دیواره ی سلولی رادرگیاهان بنویسید.

27-دیواره ی سلولی گیاهی وباکتری ازچه نظرمتفاوت هستند؟

28-کلروپلاست درچه جاندارانی دیده می شود؟(جواب:1-گیاه 2-بعضی ازآغازیان)

29-واکوئل چیست وچه نقشی دارد؟

30-سانتریول واسکلت سلولی ازچه اجزایی ساخته شده اند؟

31-ریبوزوم های موجوددرسیتوپلاسم،درچه قسمت هایی ازسیتوپلاسم دیده می شوند؟

32-چراغشای سلول نسبت به مواد تراوایی نسبی دارد؟

33-بیشترین تعدادمولکول های غشا،چه مولکول هایی هستند؟

34- چرامولکول های فسفولیپیدی به صورت دولایه قرارمی گیرند؟

(ویژگی مولکول های فسفولیپیدی چیست؟)

35-چرامولکول های آب به مقداراندک ازغشا عبورمی کنند؟

36-انواع پروتئین های غشا رانام ببریدوویژگی وکارآن هارابنویسید؟

37-انواع کانال هارانام ببرید.

ادامه سوالات صفحه ی 29

4-ریبوزوم های پروکاریوتی ویوکاریوتی راباهم مقایسه کنید.وویژگی آن هارابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی34

10-دستگاه غشای درونی چیست؟

11-ویژگی های غشای شبکه ی آندوپلاسمی رابنویسید.

12-کاراصلی دستگاه غشایی درونی چیست؟

13-چراشبکه ی آندوپلاسمی زبررابه این نام می خوانند؟

14-شبکه ی آندوپلاسمی زبرازچه اجزایی ساخته شده است؟

15-پادتن چیست؟وچگونه ساخته می شود؟

16-مراحل ساخته شدن وبسته بندی یک پروتئین ترشحی رادرشبکه ی آندوپلاسمی زبر توضیح دهید.

17-وزیکول انتقالی چیست؟

18-کارشبکه ی آندوپلاسمی صاف رابنویسید.

19-تعداد اجسام گلژی درهرسلول چه تعداداست؟واین تعدادبه چه عاملی بستگی دارد؟

ادامه سوالات صفحه ی36

6-کارکلروپلاست چیست؟کلروپلاست درچه جاندارانی دیده می شود؟

7-فتوسنتز چیست؟

8-بستره(استروما)چیست؟

9-کارگرانوم چیست؟

10-چه موادی درپلاست هاذخیره می شود؟

11-ماتریکس چیست؟

12-بیشترواکنش های شیمیایی مربوط به تنفس سلولی ،درچه قسمتی ازمیتوکندری روی می دهد؟

13-ویژگی هاوکارغشای درونی میتوکندری رابنویسید.

14-نقش(کار)کریستا،درغشای درونی میتوکندری رابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی40

7-شیب انتشاریعنی چه؟ودرچه جهتی است؟

8-حرکت خالص مولکول هادرانتشارچگونه محاسبه می شود؟باذکرمثال

9-نتیجه ی نهایی انتشاریک ماده چیست؟

10-انتشارتسهیل شده چیست؟وبه وسیله کدام یک ازپروتئین های غشا صورت می گیرد؟

11-اگزوسیتوزچیست؟

12-آب ازچه طریقی به سلول واردیاخارج می شود؟

13-بایک آزمایش خاصیت نفوذپذیری انتخابی غشا وفشاراسمزی راتوضیح دهید.

14-اگریک گلبول قرمزخون رادرآب خالص فروببریم،چه اتفاقی می افتد؟چرا؟

15-چرادردرون بدن ما،سلول نبایددرخطرترکیدن قرارداشته باشد؟

16-اگریک سلول گیاهی رادرآب فروببریم چه اتفاقی می افتد؟

17-چراتورژسانس درگیاهان خشکی بسیارمهم است؟

18-چراتورژسانس دربرگ مهم است؟

19-پلاسمولیزچیست؟

20-چراگیاهان علفی به تورژسانس متکی هستند؟

ادامه سوالات صفحه ی47

16-انواع جانداران راازنظر تعدادسلول نام ببریدوویژگی های آن هارابنویسید؟

17-کلنی چیست؟چه جاندارانی به صورت کلنی هستند؟

18-ویژگی های ولوکس رابنویسید؟

19-نحوه ی تولیدمثل درولوکس راتوضیح دهید.

20-نتیجه تمایزچیست؟

21-بافت پوششی درچه قسمت هایی ازبدن وجوددارد؟

22- غشای پایه چه نقشی دارد؟وازچه اجزایی(موادی) ساخته شده است؟

23-انواع بافت پوششی رانام ببرید.

24-باذکرمثال نشان دهیدکه ساختارهرنوع بافت پوششی باوظیفه ای که آن بافت برعهده دارد،متناسب است.

25-نوع بافت پوششی رادرمواردزیرمشخص کنید.

(1-درون مری  2-اتاقک های هوایی شش ها  3-لوله های نفرون 4-سطح درونی روده  5-سطح درونی رگ های خونی)

26-غشای موکوزی چیست؟وچه نقشی دارد؟

27-موکوزچیست؟وچه نقشی دارد

28- بافت پیوندی سست درچه قسمت هایی قراردارد؟چه نقشی دارد؟ویژگی های آن رابنویسید؟

29-اجزای تشکیل دهنده وویژگی های بافت  خون رابنویسید.

30-انواع بافت پیوندی که ماده ی بین سلولی آن هامتراکم یاجامداست رانام ببرید.

31-بافت پیوندی رشته ای ازچه اجزایی ساخته شده است؟ودرچه قسمتهایی ازبدن دیده می شود؟

32-انواع بافت پیوندی که درآن هاکلاژن وجودداردرانام ببرید.

33-ماده ی بین سلولی استخوان شامل چه موادی است؟

34-انواع بافت ماهیچه ای رانام ببرید.

35-نقش زردپی هارابنویسید.

36-چرابه ماهیچه اسکلتی ،ماهیچه ی مخطط نیزمی گویند؟

37-بزرگ شدن ماهیچه ی مخطط(اسکلتی)چگونه صورت می گیرد؟

38-بافت ماهیچه ای صاف درچه قسمت هایی ازبدن دیده می شود؟

39-ویژگی انقباض  درسلول های ماهیچه ی صاف چیست؟

40-تفاوت ها وشباهت های بافت های ماهیچه ای مخطط-قلبی وصاف رابنویسید.

41-نورون چیست؟

42-کاردندریت وآکسون چیست؟

43-انواع سلول های بافت عصبی رانام ببرید.وکارآن هارابنویسید.

ادامه سوالات صفحه ی53

15-بافت مغزوپوست،درچه قسمتی ازریشه وساقه ی گیاهان علفی قراردارد؟

16-تقسیم سلولی درجانوران وگیاهان درچه بخش هایی صورت می گیرد؟

17-مناطق مریستمی راتعریف کنید.

18-مهمترین مناطق مریستمی گیاهان علفی جوان رانام ببرید.ومحل آن هارامشخص کند.

19-سلول های بنیادی راتعریف کنید.وویژگی آن هارابنویسید.

20-مریستم ها وبافت هادرگیاهان چگونه به وجودمی آیند؟

21-کارمریستم راسی ساقه چیست؟

22-کاربرگچه های حاصل ازمریستم راسی ساقه چیست؟

23-کارروپوست رادرساقه بنویسید.

24-کارپوستک(کوتیکول)چیست؟

25-پوست درچه قسمتی ازساقه قراردارد؟وانواع بافت های پوست رانام ببرید.

26-کلرانشیم چیست؟ودرچه قسمتی ازگیاهان دیده می شود؟باذکرمثال

27-ویژگی سلول های جوان کلرانشیم رابنویسید.

28-ویژگی های بافت کلانشیمی رابنویسید.

29-فیبرهاواسکلرئیدهاراباهم مقایسه کنید.

30-ویژگی های مغزساقه رابنویسید.

31-انواع بافت هادی رانام ببرید.ونقش آن هارابنویسید.

32-ویژگی های سلول های آوندچوبی وآوندآبکش رابنویسید.

33-تراکئیدهاوعناصرآوندی درچه گیاهانی دیده می شوند؟آن هاراباهم مقایسه کنید.

34-ویژگی های آوندآبکشی رابنویسید.

35-لوله های غربالی چگونه باهم مرتبط می شوند؟

36-نقش سلول های همراه رابنویسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

[ دوشنبه بیست و دوم آذر ۱۳۸۹ ] [ 18:58 ] [ بهروزمرادی ]

فصل۷(میوزوتولیدمثل جنسی)

431-چراتقسیم میتوز نمی تواندبه تنهایی پاسخگوی گوناگونی موجوددردنیای زنده باشد؟ص138

432-گوناگونی دردنیای زنده مدیون چه نوع تقسیمی است؟

433-جانداران به چه منظورگامت تولیدمی کنند؟138

434-چراگامت هابایدهاپلوئیدباشند؟

435-میوزچیست؟وازچندتقسیم تشکیل شده است؟

436-مرحله اینترفازدرتقسیم میوزدرچه زمانی صورت می گیرد؟وچه ویژگی هایی دارد؟

437-وقایع مرحله پروفاز میوزIرابنویسید.

438-پروفازمیتوزوپروفازمیوزIچه تفاوتی باهم دارند؟

439-وقایع مرحله متافازمیوزIرابنویسید.139

440- وقایع مرحله آنافازمیوزIرابنویسید.

441- وقایع مرحله تلوفازمیوزIرابنویسید.

442- وقایع مرحله پروفازمیوزIIرابنویسید

443- وقایع مرحله متافازمیوزIIرابنویسید.

444- وقایع مرحله آنافازمیوزIIرابنویسید.

445- وقایع مرحله تلوفازمیوزIIرابنویسید.

446-آنافازمیتوزوآنافازمیوزIIچه شباهتی باهم دارند؟

447-گامت زایی چیست؟درچه اندام هایی وبه وسیله ی چه تقسیمی  صورت می گیرد؟140

448-اسپرم زایی چیست؟ودرچه اندامی صورت می گیرد؟

449-چگونگی اسپرم زایی راتوضیح دهید.

450-چه عواملی می تواندموجب اختلال دراسپرم زایی (عقیمی درمرد)شود؟

451-تخمک زایی چیست؟ودرچه اندامی صورت می گیرد؟141

452-چگونگی تخمک زایی راتوضیح دهید.

453-سیتوپلاسم زیادتخمک چه نقشی دارد؟

454-چه عواملی موجب اختلال درتخمک زایی وتشکیل تخمک های غیرعادی  می شود؟

455-چراحضورهمه ی ژن هابی کم وکاست برای تندرستی بدن ضروری است؟141و142

456-افراد45کروموزومی چه سرنوشتی دارند؟142

457-ناهنجاری های موجوددرتعدادکروموزوم ها،ازچه راهی تشخیص داده می شود؟

458-کاریوتیپ چیست؟

459-نشانگان داون چیست؟وافرادمبتلاچه ویژگی هایی دارند؟

460-خطر تولدنوزادمبتلابه نشانگان داون درمادران درسن کمتراز30سال وسن35-30سال وبالای 45سال چقدراست؟143

461-چرامادرانی که سن بالادارند،باخطربیشتری برای تولدنوزادمبتلابه نشانگان داون مواجه هستند؟

462-چه رویدادی سبب می شودکه فرد،یک کروموزوم اضافی داشته باشد؟توضیح دهید.(جداشدن کروموزوم هاراتعریف کنید.-جدانشدن یا(باهم ماندن  کروموزوم هاراتعریف کنید.)

463-میزان شباهت فرزندان به والدین ودیگراعضای خانواده به چه عاملی بستگی دارد؟144

464-انواع روش های تولیدمثل رانام ببرید.

465-ویژگی های تولیدمثل غیرجنسی رابنویسید.

466-کلون چیست؟

467-باکتری هاباچه روشی تولیدمثل می کنند؟

468-ویژگی های تولیدمثل غیرجنسی رابنویسید.

469-چرادرتولیدمثل جنسی هیچ فرزندی دقیقا مشابه یکی ازدووالدنیست؟144و145

470-انواع تولیدمثل غیرجنسی رانام ببرید.وهریک راتوضیح دهید.باذکرمثال.145

471-چه عاملی باعث می شودکه جانداران ازروش های تولیدمثلی متفاوتی استفاده کنند؟باذکرمثال

472-چرخه ی زندگی جاندارانی که به شیوه ی جنسی تولیدمثل می کنند،ازچه الگویی پیروی می کند؟واین چرخه هادرچه موردی باهم تفاوت دارند؟146

473-سه نوع چرخه ی زندگی جنسی رادریوکاریوت هانام ببرید.

474-چرخه ی زندگی هاپلوئیدی راتوضیح دهید.

475- چرخه ی زندگی دیپلوئیدی راتوضیح دهید.146و147

476- چرخه ی زندگی تناوب نسل راتوضیح دهید.148

477-شباهت وتفاوت چرخه ی زندگی هاپلوئیدی ودیپلوئیدی وتناوب نسل رابنویسید.

478-بکرزایی چیست؟148و149

479-انواع کلون رانام ببرید.149

480-چرابکرزایی روی می دهد؟

481-بکرزایی درچه جاندارانی اتفاق می افتد؟

فصل۸(ژنتیک وخاستگاه آن)

482-وراثت چیست؟154

483-باذکردلیل(مثال) نشان دهید،انسان هاهمواره به وراثت توجه داشته اند.154

484-مندل درپژوهش های خوددرباره ی وراثت  ازچه گیاهی استفاده کرد؟

485-ژنتیک چیست؟155

486-نخستین پژوهشی که مندل انجام دادچه بود؟

487-آزمایش نایت راتوضیح دهید.155و156

488-آزمایش های مندل چه تفاوتی باکارهای نایت داشت؟156

489-چرامندل گیاه نخودفرنگی راانتخاب کرد؟

490-هفت صفتی که مندل درآزمایش های خودآن هارامورداستفاده قراردادرانام ببرید.وحالت غالب ومغلوب آن هارامشخص کنید.

491-آمیزش مونوهیبریدچیست؟باذکرمثال.

492-سه مرحله ی آزمایش مندل راتوضیح دهید.158و159

493-نخستین تجربه های انسان درژنتیک چگونه صورت گرفت؟161

494-نظریه ی آمیختگی صفات راتعریف کنید.چه کسی این نظریه راباطل کرد؟162

495-چراپژوهش های مندل ازفرضیه ی آمیختگی صفات پشتیبانی نکرد؟

496-ژن چیست؟

497-فرضیه های مندل رابنویسید.162و163

498-الل چیست؟162

499-امروزه دربحث هاوپژوهش های ژنتیک ،الل ها راچگونه نشان می دهند؟163

500-صفت ناخالص یاهتروزیگوس راتعریف کنید.باذکرمثال.

501-صفت خالص یاهموزیگوس راتعریف کنید.باذکرمثال.164

502-افرادخالص وناخالص صفات راچگونه نشان می دهند؟باذکرمثال.

503-ژنوتیپ چیست؟باذکرمثال

504-فنوتیپ چیست؟باذکرمثال

505-قوانین مندل(یاقوانین وراثت )رانام ببریدوآنهاراتعریف کنید.165و166

506-الف)قانون جورشدن مستقل ژن هاراتوضیح دهید.باذکرمثال.ب)این قانون درموردچه ژن هایی صادق است؟166

507-آمیزش دی هیبریدچیست؟باذکرمثال

508-چراقانون جورشدن مستقل ژن هادرموردژن های مستقل (روی کروموزوم های مختلف)صادق است؟

509-ژن وDNAوکروموزوم چه رابطه ای باهم دارند؟

 

 

 

510-یکی ازمناسب ترین روش ها ،برای پیشگویی نسبت زاده

 های حاصل ازآمیزش هاچیست؟169

511--مربع پانت چیست؟ساده ترین شکل آن راتوضیح دهید.

512-بایک مثال قانون تفکیک ژن هاوارتباط آن باتقسیم میوزرا

نشان دهید. 170

513-مربع پانت چه کاربردی دارد؟

514-چه راهی برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب

 رانشان می دهندوجوددارد؟172

515-آمیزش آزمون راتعریف کنید.باذکرمثال

516-باکمک حساب احتمال ،چگونه می توان نتایج آمیزش

 هاراپیش بینی کرد؟باذکرمثال

517-احتمال وجودیک آلل درگامت موردنظر(بااستفاده ازحساب

 احتمال )چگونه به دست می آید؟باذکرمثال172و173

518-بااستفاده ازحساب احتمال ،احتمال وقوع دوپیش

 آمدتصادفی به طورهمزمان چگونه به دست می

 آید؟ باذکرمثال173و174

519-پیش آمدهای مستقل راتعریف کنید.باذکرمثال173

520-دودمانه (شجره نامه )چیست؟وچه کاربردی دارد؟176

521-ناقل چیست وچه زمانی اتفاق می افتد؟

522-علت به وجودآمدن بیماری زالی چیست؟

523-هرکدام ازعلائم زیردردودمانه نشانه چیست؟

524-پژوهشگران ژنتیک ازدودمانه چه استفاده هایی می کنند؟

525-الف)صفات اتوزومی ووابسته به جنس راتعریف کنید.

ب)چراصفات وابسته به جنس درمردوزن به شیوه های مختلف

ظاهرمی شود؟177

526-چرااحتمال بیماری های وابسته به جنس ،درمردان اززنان

 بیشتراست؟

527-صفات غالب ومغلوب ونحوه وراثت آنهاراتوضیح دهید.

528-فنوتیپ وژنوتیپ افرادخالص وناخالص چگونه است؟

529-مهم ترین الگوهایی که ازالگوی مندلی پیروی نمی کنند

 رانام ببرید.179و180و181

530-صفات چندژنی راتعریف کنید.ژن های این صفات چه

 ویژگی دارند؟179

531-الگوی غالب ناقص راتعریف کنید.باذکرمثال

532-الگوی هم توانی راتعریف کنید.باذکرمثال179و180

533-الگوی آلل های چندگانه راتوضیح دهید.باذکرمثال

534-فنوتیپ وژنوتیپ افرادمختلف ازنظرگروههای خونی چگونه

 خواهدبود؟181

535-صفات تحت اثرمحیط راتوضیح دهید.باذکرمثال181

536-اثرمحیط رابررنگ موهای روباه قطبی توضیح دهید.182

537-بیماری وراثتی چیست؟چه آلل هایی بیشترین

 اثررادربیماری های ورثتی دارند؟

538-افرادناقل(دربیماری های وراثتی )چه افرادی

 هستند؟182و183

539-چندبیماری وراثتی رادرانسان نام ببرید.الگوی وراثتی

 وعلائم بیماری وعلت آنهارابیان کنید.183

540-تالاسمی چیست؟انواع آن رانام ببرید.184

541-ویژگی ها(علائم)افرادمبتلا به تالاسمی مینوررابنویسید.

542- ویژگی ها(علائم)افرادمبتلا به تالاسمی ماژوررابنویسید.

543-برای جلوگیری ازتالاسمی ماژور،چه اقداماتی بایدصورت

 گیرد؟

544-عامل ایجادکم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی

 شکل چیست؟ویژگی های افرادمبتلا رابنویسید.این بیماری

 باعث ایجادچه نقص هایی(مشکلاتی)درگلبول های قرمز

می شود؟

545-هموفیلی چیست؟هموفیلی جزءکدام دسته ازبیماری های

 وراثتی است؟

546-بیماری هانتینگتون چیست ؟علائم بیماری رابنویسید.185

547-مشاوره ژنتیک چیست؟چه افرادی بایدمشاوره ژنتیک

 انجام دهند؟

548-علت به وجودآمدن بیماری فنیل کتونوریا  چیست؟

  عوارض(مشکلات)ناشی ازبیماری وعلت آنهارابنویسید.وراه

 درمان آن راتوضیح دهید.

549-دربیمارستان ها وزایشگاه های کشورهای پیشرفته همه

 نوزادان ازنظرچه بیماری آزمون می شوند؟

فصل۹(تولیدمثل گیاهان)

550-الف)بقای گونه ها وابسته به چیست؟ب)چرخه زندگی

گیاهان چه نام دارد؟187

551-منشا گیاهان ازکجاست؟چه ویژگی هایی امکان زندگی

 درخشکی رابرای گیاهان فراهم آورده است؟188

552-بزرگترین جاندارروی زمین چیست؟

553-کار،ریشه –آوندچوبی-وآوندآبکش رادرگیاهان آوندی

 بنویسید.

554-گیاهان آوندی راتعریف کنید.وگیاهان این گروه را

نام ببرید.188و189

555-ازنظروجودآوند-ووجوددانه ،گیاهان به چه دسته هایی

 تقسیم می شوند؟

556-گیاهان بدون آوندراتعریف کنید.وگیاهان این گروه را

نام ببرید.189

557-ویژگی های گیاهان بدون آوند(خزه گیان )رابنویسید.

558-چه ویژگی به حفظ وبقای گیاهان دانه داردرخشکی

کمک می کند؟

559-گیاهان بدون دانه برای تولیدمثل به چه عاملی نیازدارند؟

560-درهریک ازگیاهان زیر،گامتوفیت راازنظر اندازه ،

بااسپوروفیت مقایسه کنید.(گیاهان بدون آوند-

نهان زادان آوندی-گیاهان دانه دار)190

561-بخش گامتوفیتی درخزه شامل چه بخشی ازگیاه

 است؟وازچه قسمت هایی ساخته شده است؟190

562-آرکگن وآنتریدی رادرخزه تعریف کنید.ومحل وکار

آنهارابنویسید.

563-آنتروزوئیدهای خزه چه زمانی آزادمی شوند؟وچه

 ویژگی هایی دارند؟

564-چگونگی انجام عمل لقاح رادرخزه توضیح دهید.

565-ازرشدتخم چه بخشی ازخزه به وجود می آید؟واین بخش

ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟

566-ویژگی بخش اسپوروفیتی خزه چیست؟191

567-هاگ های خزه دراثرچه تقسیمی به وجود می آیند؟چگونه

پخش می شوند؟چگونه می رویند؟وازرویش آنها چه بخشی

 ازخزه به وجود می آید؟

568-پنج مرحله چرخه زندگی خزه رابنویسید.191

569-گیاهان آوندی بدون دانه باخزه گیان چه تفاوتهایی

 دارند؟192

570-نهان زادان آوندی راتعریف کنید.

571-شباهت نهان زادان آوندی باخزه گیان چیست؟

572-چرانهان زادان آوندی وخزه گیان ،درمکان های مرطوب

وسایه دارگسترش دارند؟

573-درنهان زادان آوندی سلول تخم وآنتروزوئیددرکجا

تشکیل می شوند؟

574-درنهان زادان آوندی آرکگن ها وآنتریدی هادرکجا

بوجود می آیند؟

575-ویژگی های گامتوفیت سرخس رابنویسید.

576-هاگینه وبرگ شاخه رادرسرخس تعریف کنید.

577-پنج مرحله مهم چرخه زندگ سرخس رابنویسید.

578-تولیدمثل گیاهان دانه داربا تولیدمثل گیاهان بدون دانه چه تفاوت هایی دارد؟(195)

579- گرده افشانی چیست؟

580-لوله گرده چیست وچه نقشی دارد؟

581-بخش های تولیدمثلی بازدانگان درچه قسمتی ایجادمی شود؟

582-موفق ترین گیاهان برای زندگی درخشکی ،رانام ببرید.علت این موفقیت رابنویسید.

583-مخروط چیست؟(پولک چیست؟)

584-دربازدانگان چندنوع مخروط تشکیل می شود؟

585-کیسه های گرده وتخمک هادربازدانگان درکجاتشکیل می شوند؟

586-دربازدانگان گامت نروتخمزادرکجاتشکیل می شوند؟

587-چگونگی تشکیل گامت نررادربازدانگان توضیح دهید.(195و196)

588-سلول رویشی دربازدانگان چیست وچه نقشی دارد؟196

589-سلول زایشی دربازدانگان چیست وچه نقشی دارد؟

590-چگونگی تشکیل تخمک رادربازدانگان توضیح دهید.(هرتخمک شامل چه قسمت هایی است؟-آندوسپرم چگونه به وجودمی آیدوچه نقشی دارد؟)

591-درهنگام لقاح دربازدانگان چه سلول هایی باهم ترکیب می شوندوچه سلولی به وجودمی آید؟

592-رویان چگونه تشکیل می شود؟وبعدازتشکیل چه ویژگی دارد؟

593-دانه دربازدانگان ازچه بخش هایی ساخته می شود؟

594-مخروط دانه چیست؟وچه زمانی بازمی شود؟(196و197)

595-بال موجوددردانه کاج چه نقشی دارد؟197

596-ازرشددانه درکاج(بازدانگان )چه بخشی به وجودمی آید؟

597-مراحل چرخه زندگی مخروط داران رابنویسید.

598-درمخروط داران مخروط هاازچه بخشی به وجود می آیند؟

599-بخش های تولیدمثلی نهان دانگان درچه قسمتی ایجاد می شود؟198

600-گامتوفیت هی نهان دانگان درکجا تمایزمی یابند؟

601-بخش های مختلف گل چگونه قرارمی گیرند؟وهریک چه نقشی دارند؟

602-پرچم ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟

603-بساک درچه قسمتی قرارداردوچه نقشی دارد؟

604-مادگی درنهان دانگان ازچه بخش هایی ساخته شده است؟

605-برچه درنهان دانگان ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟نام ببریدوهریک راتعریف کنید.

606-گل کامل وناکامل راتعریف کنید.

607-گل دوجنسی وگل تک جنسی راتعریف کنید.

608-چه عواملی درگرده افشانی توسط جانوران نقش دارد؟(198و199)

609-جانوران گرده افشان (زنبورها)ازگل ها به چه منظوری استفاده می کنند؟199

610-زنبورها گل هاراچگونه شناسایی کرده وگرده افشانی چه گل هایی راانجام می دهند؟

611-حشراتی که درشب تغذیه می کنندبه سمت چه گل هایی می روند؟چرا؟

612-مگس ها-خفاش وباد،درگرده افشانی چه گل هایی نقش دارند؟

613-گل هایی که گرده افشانی آنهارابادانجام می دهد،چه ویژگی هایی دارند؟

614-شباهت وتفاوت بازدانگان ونهان دانگان ازنظرمحل تشکیل گامت نروتخم زاچیست؟201

615-چگونگی تشکیل گامت نررادرنهان دانگان توضیح دهید.

616-درنهان دانگان دانه گرده چنددیواره دارد؟ویژگی انها رابنویسید؟

617-چگونگی تشکیل تخمک درنهان دانگان راتوضیح دهید.202

618-درنهان دانگان تخمک شامل چه قسمت هایی است؟

619-سلول دوهسته ای چیست؟

620-چگونگی انجام لقاح رادرنهان دانگان بنویسید.سلول های حاصل ازلقاح رانام ببرید.(202و203)

621-آلبومن درنهان دانگان چگونه بوجود می آید؟وچه نقشی دارد؟(203و204)

622-چگونگی تشکیل رویان رادرنهان دانگان توضیح دهید.(204)

623-لقاح مضاعف (دوتایی )چیست؟204

624-درنهان دانگان دانه چگونه تشکیل می شود؟204

625-پوسته دانه چگونه تشکیل می شود؟وچه نقشی دارد؟205

626-دانه چه نقشی دارد؟

627-بافت های حاوی موادغذایی رادربازدانگان ونهان دانگان باهم مقایسه کنید.

628-انواع دانه هارادرنهان دانگان ازنظروجودآلبومن نام ببرید.باذکرمثال

629-لپه چیست وچه نقشی دارد؟

630-رویان بازدانگان ونهان دانگان چندلپه دارند؟(گیاهان تک لپه ودولپه راتعریف کنید.)

631-تولیدمثل رویشی چیست؟وچه بخش هایی ازگیاه درآن نقش دارند؟207

632-ساقه های تغییرشکل یافته که درتولیدمثل رویشی نقش دارندرانام ببرید،وویژگی آنها رابنویسید.باذکرمثال

633-تولیدمثل رویشی نسبت به تولیدمثل جنسی چه مزیتی برای گیاه دارد؟توضیح دهید.

634-روشهای تکثیررادرگیاهان مقابل توضیح دهید.(گیاهان زراعی-گیاهان جوان)

635-تکثیرگیاهان بااستفاده ازبخش هایی که برای تولیدمثل رویشی تخصص نیافته اندراباذکرمثال توضیح دهید.

636-پیوندزدن راتوضیح دهید.

637-فن کشت بافت راتوضیح دهید.210

638-روش های تکثیررویشی گیاهان رانام ببرید.وانهاراتعریف کنید.باذکرمثال

فصل۱۰(رشدونموگیاهان)

639-رویان درکجا قراردارد؟وچه ویژگی دارد؟213

640-چه عواملی برای رویش دانه لازم است؟

641-چرانفوذآب به درون دانه برای رویش دانه لازم است؟

642-اولین علامت جوانه زنی چیست؟214

643-قلاب وغلاف محافظت کننده درچه گیاهانی دیده می شوندوچه نقشی دارند؟

644-لپه ها درگیاهان مختلف بعدازجوانه زنی درکجا قرارمی گیرند؟

645-دانه ها تاچه مدت زنده می مانند؟

646-روش جوانه زنی رادرلوبیا وذرت توضیح دهید.

647-گیاهان ازنظرطول عمربه چنددسته تقسیم می شوند؟نام ببریدوویژگی های هریک رابنویسید.باذکرمثال.215

648-انواع گیاهان چندساله رانام ببرید.وویژگی های هریک رابیان کنید.باذکرمثال.

649-گیاهان برگ ریزوهمیشه سبز راتعریف کنید.باذکرمثال.

650-رشد-نمو وتمایز راتعریف کنید.باذکرمثال.216

651-رشددرجانداران به چندروش انجام می شود؟217

652-ساختارنخستین راتعریف کنید.

653-مریستم های نخستین درکجا قراردارند؟

654-ساختارپسین راتعریف کنید.

655-مریستم ها پسین درچه گیاهانی ودرکجا قراردارند؟وچه نقشی دارند؟

656-رشدنخستین راتعریف کنید. رشدنخستین چه نقشی دارد؟باذکرمثال

657-رشدقطری ساقه وریشه گیاهانی که فقط مریستم نخستین دارندچگونه انجام می شود؟

658-بافت های نخستین راتعریف کنید.وانواع آنها رانام ببرید.

659-کلاهک چگونه بوجودمی آیدوچه نقشی دارد؟

660-رشدپسین درچه گیاهانی دیده می شود؟220

661-رشدپسین دراثرفعالیت چه مریستم هایی به وجود می آید؟وهریک ازاین مریستم ها درکجا قراردارند؟وچه قسمتی رابه وجودمی آورند؟

662-بافت های پسین راتعریف کنید.

663-مراحل نمو ساقه های چوبی رابنویسید.221

664-حلقه های سالیانه درچه درختانی دیده می شوند؟علت تشکیل آنها چیست؟قطراین حلقه هادرفصول مختلف چگونه است؟221

665-تفاوت نموگیاهان وجانوران رابنویسید.225و226

666-کالوس وفن کشت بافت راتعریف کنید.226

667-روش های جدید بهسازی گیاهان رانام ببریدوهریک راتوضیح دهید.

668-گیاهان چگونه رشد می کنند؟228

669-گیاهان برای تشکیل کربوهیدرات وانجام فتوسنتز به چه موادی نیاز دارند؟

670-چراگیاهان به اکسیژن نیازدارند؟

671-چه بخش هایی ازگیاهان تولیدکننده وچه بخش هایی مصرف کننده اصلی اکسیژن هستند؟

672-ریشه ها اکسیژن موردنیازخودراازکجا به دست می آورند؟

673-درچه شرایطی ریشه ها می میرند؟

674-موادمعدنی موردنیازگیاهان رانام ببرید.

675-اهمیت نیتروژن وفسفروپتاسیم رابنویسید؟

676-چرابسیاری ازدانشمندان به جای اصطلاح هورمون های گیاهی ،ازاصطلاح تنظیم کننده های رشد استفاده می کنند؟229

677-دوگروه اصلی هورمون های گیاهی رانام ببرید.

678-نورگرایی چیست؟

679-هورمون اکسین به وسیله چه کسی نامگذاری شد؟

680-آزمایش چالزداروین وپسرش فرانسیس داروین رادرموردنورگرایی توضیح دهید.

681-اکسین چگونه عمل می کند؟(نقش اکسین چیست؟وچیرگی راسی راتعریف کنید.)229و230

682-مراحل آزمایش ونت رابنویسید.230

683-چراهرس کردن وبریدن سرشاخه هاباعث پرشاخه وبرگ شدن گیاهان می شود؟

684-بازدارنده های رشدچگونه عمل می کنند؟(نقش اتیلن وآبسیزیک اسیدرابنویسید.)230و231

685-مقداربازدارنده های رشد(اتیلن و...)درچه زمانی ودراثرچه عواملی افزایش می یابد؟231

686-نقش اصلی آبسیزیک اسیدچیست؟

687-آبسیزیک اسید چگونه باعث تعادل آب درگیاهان می شود؟

688-کدام یک ازهورمون های گیاهی درکشاورزی کاربرددارند؟

689-اتیلن چیست؟وچگونه تولیدمی شود؟

690-اتیلن درکشاورزی چه کاربردی دارد؟

691-ژیبرلین هادرکجا تولیدمی شوندوچه نقشی دارند؟232

692-گیاهان بدون دانه چندکروموزومی هستند؟وچرادانه تولیدنمی کنند؟باذکرمثال

693-سیتوکینین ها درکجا تولیدمی شوند؟چه نقشی دارند؟ودرکشاورزی چه کاربردی دارند؟

694-اکسین درکشاورزی چه کاربردی دارد؟233

695-چه عاملی ریشه زایی راتحریک می کند؟

696-چراگیاهان قادربه حرکت ازمحیط نامناسب به محیط مناسب ترنیستند؟

697-گیاهان چگونه به محیط پاسخ می دهند؟باذکرمثال توضیح دهید.

698-الگوهای فصلی گل دهی ودیگرجنبه های رشدونموچگونه صورت می گیرد؟

699-نوردورگی چیست؟

700-گیاهان ازنظرنوردورگی به چنددسته تقسیم می شوند؟

701-گیاه روزکوتاه راتعریف کنید.

702-گیاه روزبلندراتعریف کنید.

703-گیاه بی تفاوت راتعریف کنید.

704-چرا به گیاه روزکوتاه شب بلند وبه گیاه روزبلندشب کوتاه گفته می شود؟

705-کاربردنوردورگی درصنعت کشت وپرورش گل وگیاه چیست؟باذکرمثال توضیح دهید.

706-انواع پاسخ های گیاهان رابه دما توضیح دهید.234

707-خفتگی چیست؟راههای برطرف شدن خفتگی رابنویسید.

708-دوره های خفتگی درچه گیاهانی دیده می شود؟وخفتگی دراین گیاهان چه نقشی دارد؟235

فصل ۱۱(تولیدمثل ورشدونموجانداران)

709-تولیدمثل جنسی چیست؟239

710-ویژگی های اسپرم وتخمک رابنویسید.

711-انواع لقاح رانام ببرید.240

712-لقاح خارجی چیست؟درچه موجوداتی دیده می شود؟وچه شرایط وعواملی برای این نوع لقاح لازم است؟

713-تخمک های جاندارانی که لقاح خارجی دارندچه ویژگی هایی دارد؟واین ویژگی چه نقشی دارد؟

714-لقاح داخلی چیست؟ودرچه جاندارانی دیده می شود؟

715-لقاح داخلی به چه عواملی نیازدارد؟

716-درلقاح داخلی جنین،تاچندروزپس ازلقاح چگونه تغذیه می کند؟

717-اندازه تخمک درموجودات دارای لقاح داخلی به چه عاملی بستگی دارد؟

718-چرادرپرندگان برخلاف پستانداران،تخمک بزرگ است؟240و241

719-وقایع بعدازلقاح داخلی رادرخزندگان وپرندگان توضیح دهید.241

720-ویژگی های تولیدمثل جنسی ولقاح رادرپلاتی پوس توضیح دهید.

721-ویژگی های تولیدمثل جنسی ولقاح رادرکانگورو واپاسوم توضیح دهید.

722-تولیدمثل جنسی رادرپستانداران جفت دارتوضیح دهید.

723-درتولیدمثل جنسی چه سلول هایی باهم ترکیب می شوند؟ویژگی ونام سلول حاصل رابنویسید.243

724-نقش دستگاه تولیدمثل مردرابنویسید.

725-نقش بیضه هادردستگاه تولیدمثل مردچیست؟

726-بیضه دردوران جنینی وبعدازتولددرکجا قراردارند؟

727-چرادما کیسه بیضه پایین ترازدمای بخش های مرکزی بدن است؟

728-بیضه هاتاچه زمانی اسپرم تولیدمی کنند؟بیضه هاازچه قسمت هایی ساخته شده اند؟وچگونه اسپرم تولیدمی کنند؟

729-هورمون های تنظیم کننده اعمال بیضه رانام ببرید.ازکجاترشح می شوند؟کارآن هارابنویسید.

730-هورمون تستوسترون ازکجاترشح می شود؟

731-چگونگی بلوغ وذخیره سازی اسپرم ها راتوضیح دهید.244

732-اپی دیدیم چه نقشی دارد؟

733-اسپرم هابعدازخروج از اپی دیدیم ازچه قسمت هایی عبورمی کنند؟

734-ساختاراسپرم بالغ ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟وهرقسمت چه نقشی دارد؟

735-چه عاملی به نفوذ اسپرم به درون گامت ماده کمک می کند؟

736-مایعی که اسپرم ها هنگام عبورازمیزراه باآن مخلوط می شوندازچه غده هایی ترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟246

737-غده وزیکول سمینال درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

738-غده پروستات درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

739-غده پیازی –میزراهی درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

740-هنگام خروج اسپرم ،چه عاملی اسپرم هارابه جلومی راند؟

741-درهربارانزال چه تعداداسپرم خارج می شود؟واین اسپرم ها چه سرنوشتی دارند؟

742-چه زمانی مردعقیم است؟

743-دستگاه تولیدمثلی زن درچه زمانی وچه تعدادگامت تولیدمی کند؟(وظیفه دستگاه تولیدمثلی زن رابنویسید.)247

744-چگونگی تولیدگامت ماده راتوضیح دهید.

745-اووم(تخمک )چیست؟

746-تخمک واسپرم راازنظراندازه مقایسه کنید.248

747-تخمک هادردوره های زمانی چندروزه وازکجا آزاد می شوند؟

748-چه عواملی موجب حرکت تخمک به سمت رحم می شوند؟

749-لوله فالوپ چیست؟

750-عبورتخمک ازلوله فالوپ چه مدت طول می کشد؟وتاچه زمانی توانایی لقاح دارد؟

751-رحم چیست؟

752-چرخه تخمدان چیست؟مدت هرچرخه تخمدان چندروزاست؟249

753-تخمک گذاری چیست؟بعدازتخمک گذاری ،تخمک به کجا واردمی شود؟

754-چرخه تخمدان شامل چندمرحله است؟واین مراحل چگونه تنظیم می شوند؟

755-فولیکول چیست؟گامت هادرکجا بالغ می شوند؟

756-درمرحله فولیکولی چه اعمالی تنظیم می شوند؟این مرحله نشان دهنده چیست؟وچه زمانی آغاز می شود؟249

757-نقش LHوFSHدرمرحله فولیکولی چرخه تخمدان چیست؟

758-استروژن چیست؟ازکجا ترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟

759-چگونگی(وقایع مرحله)تخمک گذاری (آزادشدن گامت ماده )راتوضیح دهید؟250

760-وقایع مرحله لوتئال چرخه تخمدان رابنویسید.(جسم زردچیست؟چگونه به وجودمی آید؟LHچه اثری برجسم زرددارد؟چه عاملی ازایجاد فولیکول های جدیددرمرحله لوتئال جلوگیری می کند؟)

761-چه هورمونی بدن رابرای لقاح آماده می کند؟نقش جسم زرد رادرلقاح وعدم لقاح توضیح دهید.251

762-چه داروهایی جلوی تخمک گذاری رامی گیرد؟

763-چرخه قاعدگی چیست ؟وچه مدت طول می کشد؟

764-وقایع چرخه قاعدگی راتوضیح دهید.چه زمانی چرخه قاعدگی به پایان می رسد؟وانتهای چرخه قاعدگی باانتهای کدام مرحله ازچخه تخمدان همزمان است؟

765-قاعدگی(خونریزی ماهانه)چیست؟وچه زمانی اتفاق می افتد؟

766-چه زمانی چرخه جنسی دوباره آغاز می شود؟

767-یائسگی چیست؟وقایع بعدازیائسگی رابنویسید.علائم یائسگی وعلت ان وراه درمان آن رابنو یسید.

768-وقایع لقاح اسپرم وتخمک وتشکیل سلول زیگوت رابنویسید.253

769-چگونگی تقسیم وجایگزینی زیگوت راتوضیح دهید.(بلاستوسیست ولانه گزینی راتعریف کنید.)

770-وظیفه رحم درطول دوره نموچیست؟254

771-دوران بارداری (حاملگی )چیست؟وبه چنددوره تقسیم می شود؟

772-وقایعی راکه جنین درسه ماهه اول پس ازلقاح می گذراند،راشرح دهید.(پرده های حفاظت کننده رویان رانام ببرید.نقش انهارابنویسید. موادغذایی چگونه به رویان می رسد؟ومواددفعی رویان چگونه دفع می شود؟سه لایه بافت های مقدماتی رویان رانام ببرید.وقایع هفته سوم وچهارم وماه دومرابنویسید.دوران جنینی چیست؟درانتهای سه ماهه اول جنین چه ویژگی هایی دارد؟)254و255

773-وقایع سه ماهه دوم وسوم حاملگی رابنویسید.256

774-چگونگی انجام سونوگرافی راتوضیح دهید.257

775-درپزشکی ازسونوگرافی چه استفاده هایی می شود؟

776-فوایدسونوگرافی رابنویسید

777-بیماری های مقاربتی راتعریف کنید.

 

 

[ سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 8:58 ] [ بهروزمرادی ]

فصل 1(ایمنی بدن)
1-بدن مابه چندروش بامیکروبها وعوامل بیگانه مبارزه می کند؟ص6
2-نخستین خط دفاعی دربرابرهجوم میکروب هارانام ببرید.
3-چرادفاع غیراختصاصی به این نام خوانده می شود؟
4-نخستین خط دفاع غیراختصاصی رانام ببرید.
5-نقش پوست ولایه های مخاطی رادردفاع غیراختصاصی توضیح دهید.
6-علاوه برپوست ولایه های مخاطی ،چه عواملی دردفاع غیراختصاصی نقش دارند؟
7-دومین خط دفاع غیراختصاصی شامل چه مکانیسم هایی است؟نام ببرید.8
8-التهاب چیست؟
9-پاسخ التهابی راتوضیح دهید.7و8(نقش هیستامین وموادشیمیایی دیگررادرپاسخ التهابی بنویسید.-انواع گلبول های سفیدراکه درپاسخ التهابی نقش دارندرانام ببرید.-نقش ماکروفاژها رابنویسید.-علائم التهاب رابنویسید.)
10-اجزای تشکیل دهنده چرک رابنویسید.
11-تب چیست؟وچه زمانی به وجود می آید؟ودردفاع غیراختصاصی چه نقشی دارد؟
12-مهم ترین بخش دومین خط دفاع غیراختصاصی رانام ببرید.این بخش چه نقشی دردفاع غیراختصاصی دارد؟ص9
13-فاگوسیتوزچیست؟
14-چراپروتئین های مکمل رابه این نام می خوانند؟این پروتئین هادرکجاساخته می شوند؟
15-پروتئین هایی راکه دردفاع غیراختصاصی نقش دارندرانام ببرید.
16-نقش پروتئین های مکمل رادردفاع غیراختصاصی بنویسید.
17-اینترفرون ازچه سلول هایی ترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟10
18-دردفاع اختصاصی کدام یک ازگلبول های سفید نقش دارند؟
19-منظورازاینکه لنفوسیت هابه طوراختصاصی عمل می کنندچیست؟ باذکرمثال.11
20-لنفوسیت هاازچه سلول هایی منشا می گیرند؟
21-چراسلول های حاصل ازسلول های بنیادی بایدتکامل یابند؟
22-چگونگی تکامل لنفوسیت های نابالغ راتوضیح دهید.
23-لنفوسیت های نابالغ طی روندتکاملی خود،چه توانایی هایی کسب می کنند؟
24-لنفوسیت های بالغ(BوT)  درچه بخش هایی مستقر می شوند؟
  25 -دربافت ها کدام یک ازگلبول های سفیدباعوامل بیگانه مبارزه می کنند؟   
  26 –آنتی ژن چیست؟ازچه موادی ساخته شده است؟انواع آنتی ژن هارانام ببرید.
27-چگونه لنفوسیت آنتی ژن راشناسایی می کند؟
28-انواع دفاع اختصاصی رانام ببرید.12
29-درایمنی همورال کدام یک ازلنفوسیت هانقش دارند؟
30-درنخستین برخوردلنفوسیتB باآنتی ژن چه سلولهایی و چگونه حاصل می شود؟
31-چراایمنی همورال به این نام خوانده می شود؟
 32-نقش سلول های   B  خاطره دربرخوردمجدد(دوم) درایمنی همورال رابنویسید.(چرادربرخوردمجدددرایمنی همورال ،پاسخ ایمنی شدیدتراست؟)
33-منظورازاینکه پادتن هااختصاصی عمل می کنند،چیست؟
34-پادتن هاباچه روش هایی آنتی ژن راغیرفعال می کنند؟14
35-درایمنی سلولی کدام یک ازلنفوسیت هانقش دارند؟
36-لنفوسیت هایT پس ازاتصال به آنتی ژن چه تغییراتی
می کنندوچه سلول هایی حاصل می شوند؟
 37-نقش سلول های T کشنده رادرایمنی سلولی بنویسید.    (چراایمنی سلولی به این نام خوانده می شود؟)
38-دوره ی کمون (نهفتگی )چیست؟16
39-چراافرادی که به یک بیماری واگیرمبتلا می شوند،نسبت به ابتلای مجددبه این بیماری ایمنی پیدامی کنند؟
40-ایمنی فعال چیست؟چرابه این نام خوانده می شود؟وازچه راه هایی به وجود می آید؟
41-واکسن چیست؟وچگونه موجب ایمنی فعال می شود؟
42-دستگاه ایمنی ماچه توانایی های دارد؟واین توانای چه زمانی مطلوب نیست؟(چه زمانی پیوندپس زده می شود؟)17
43-برای جلوگیری ازپس زدن پیوند،چه مواردی بایدرعایت شود؟18
44-دستگاه ایمنی چگونه سلول های سرطانی راشناسایی وباآن هامبارزه می کند؟دراین مبارزه کدام یک ازاجزای سیستم ایمنی نقش دارند؟
45-خودایمنی چیست؟وچگونه ممکن است به وجودآید؟19
46-انواع نقص های سیستم ایمنی رانام ببرید.
47-دربیماری MS چه قسمتی ازبدن آسیب می بیند؟                                               
 48-علائم بیماری MS رابنویسید.
 49-آلرژی وآلرژن راتعریف کنید.انواع آلرژن هارانام ببرید.20
50-مکانیسم(چگونگی)آلرژی راتوضیح دهید.
51-عامل بیماری ایدزچیست؟وچگونه باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود؟21
52-اززمان آلودگی تابروزعلائم ایدزچه مدت طول می کشد؟وفردآلوده دراین مدت چه ویژگی دارد؟21و22
53-ویروس ایدزازچه راه هایی به بدن منتقل می شود؟آن هاراتوضیح دهید.
54-ویروس ایدزازچه راههایی منتقل نمی شود؟
55-دربدن مهره داران وبی مهرگان، کدام یک ازراههای دفاعی  وجوددارد؟23
56-دفاع غیراختصاصی درکرم های حلقوی ونرم تنان(اسفنج هاوبندپایان)چگونه صورت می گیرد؟
57-کدام یک ازبی مهرگان قادر هستند پیوندبافت بیگانه راپس بزنند؟
58-دفاع غیراختصاصی درگیاهان چگونه صورت می گیرد؟باذکرمثال
فصل 2 (دستگاه عصبی)
59-چراجانوران به دستگاه عصبی نیازدارند؟26
60-خواص ویژه دستگاه عصبی رابنویسید.
61-فعالیت های عصبی جانوران دردوجهت انجام می شود،آن هارابنویسید.باذکرمثال.26و27
62-باذکریک مثال نشان دهیددربسیاری موارد،هردونوع تنظیم عصبی داخلی وخارجی باهم کارمی کنند.27
63-کارنورون رابنویسید.28
64-رشته هایی که ازجسم سلولی بیرون زده اندرانام ببریدوکارهریک رابنویسید.
65-پایانه آکسون چیست وچه نقشی دارد؟
66-غلاف میلین ازچه موادی ساخته شده است؟29
67-نقش میلین رابنویسید.
68-میلین به وسیله چه سلولهایی ساخته می شود؟
69-گره رانویه چیست؟
70-چراهدایت پیام عصبی دررشته های دارای میلین سریع تراست؟
71-نورون هاازنظرعملی که انجام می دهند،چندنوع هستند؟نقش هریک رابنویسید.29و31
72-اختلاف پتانسیل الکتریکی بین دوسوی غشا به چندصورت مشاهده می شود؟31
73-پتانسیل آرامش چیست؟
74-چرادرهنگام پتانسیل آرامش ،پتانسیل درون سلول نسبت به بیرون آن منفی است؟
75-نورون چگونه ازکاهش پتاسیم وافزاش سدیم  درون سلول جلوگیری می کند؟
76-پتانسیل عمل راتعریف کنید.
77-چرابه پتانسیل عمل ،پیام عصبی گفته می شود؟32
78-درمنحنی پتانسیل عمل ،علت مرحله بالارو ومرحله پایین روچیست؟این تغییرات به علت وجودچه پروتئینی است؟32و33
79-نحوه ی عمل کانال های دریچه دارسدیمی وپتاسیمی راتوضیح دهید.33
80-بعدازپایان پتانسیل عمل غلظت یون های سدیم وپتاسیم چگونه به حالت اولیه برمی گردد؟
81-سیناپس چیست؟
82-فضای سیناپسی راتعریف کنید.34
83-نورون پیش سیناپسی وسلول پس سیناپسی راتعریف کنید.
84-انتقال دهنده عصبی چیست؟انتقال دهنده عصبی درسلول های ماهیچه ای چه نام دارد؟
85-وقایع انتقال جریان عصبی رادرمحل سیناپس به طورخلاصه بیان کنید.
86-موادروان گردان راتعریف کنید.باذکرمثال.35
87-موادروان گردان چه نوع وابستگی هایی درمصرف کننده ایجادمی کنند؟
88-اعتیادچیست؟
89-چگونگی اعتیادراتوضیح دهید.
90-نیکوتین چیست؟مهم ترین ویژگی های آن رابنویسید.36
91-چگونگی اعتیادبه نیکوتین راتوضیح دهید.(نیکوتین چگونه موجب اعتیادمی شود؟)
92-کشیدن سیگارموجب چه بیماری ها ومشکلاتی می شود؟
93-سیگار(نیکوتین)موجب چه مشکلاتی درزنان سیگاری می شود؟37
94-داروهای روان گردان چه نقشی دارند؟وازچه گیاهانی به دست می آیند؟
95-موادمخدری که ازتریاک استخراج می شوند رانام ببرید.
96-کدئین ومورفین درپزشکی چه نقشی دارند؟
97-درددربدن چه نقشی دارد؟
98-دردچه زمانی احساس می شود؟
99-پیام دردچگونه سرکوب می شود؟(نقش انکفالین هارابنویسید.)
100-موادمخدرچگونه ازاحساس دردجلوگیری می کنند؟
101-دوبخش اصلی دستگاه عصبی رانام ببرید.39
102-دستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمت های است؟وچه نقشی دارد؟40
103-بخش خاکستری وماده ی سفیددردستگاه عصبی مرکزی شامل چه قسمت هایی ازنورون هاست؟
104-دستگاه عصبی محیطی شامل چه قسمت هایی است؟
105-عصب وتارعصبی راتعریف کنید.
106-اعصاب محیطی چندنوعند؟نقش هریک رابنویسید.
107-مغز چه نقشی دارد؟ویژگی های آن رابنویسید.
108-مغز شامل چندبخش است ؟نام ببرید.
109-مخ چیست؟چه نقشی دارد؟وازچه بخش هایی ساخته شده است؟41
110-قشرمخ چیست؟
111-جسم پینه ای چیست؟
112-به طورمعمول نیم کره های مخ اطلاعات راازچه قسمت هایی دریافت می کنند؟
113-نقش قشرخاکستری مخ چیست؟
114-چین خوردگی های قشرمخ چه نقشی دارند؟
115-مخچه درکجاقراردارد؟ازچه بخش هایی ساخته شده است؟(کرمینه چیست؟)
116-مخچه چه نقشی دارد؟واطلاعات راازچه قسمت هایی دریافت می کند؟
117-نقش مخچه راهنگام راه رفتن توضیح دهید.
118-صدمه به مخچه باعث چه مشکلاتی می شود؟
119-ساقه مغزدرکجاقراردارد؟ازچه بخش هایی ساخته شده است؟
120-ساقه مغزشامل چه قسمت های است؟واین قسمت هاچه نقشی دارند؟
121-مراکزمهم تقویت وانتقال پیام های عصبی رانام ببرید.این مراکزدرکجا قراردارند؟
122-نقش تالاموس وهیپوتالاموس وبصل النخاع  رابنویسید.41و42
123-دستگاه لیمبیک چیست؟وچه نقشی دارد؟42
124-نخاع درکجاقراردارد؟وچه نقشی دارد؟
125-انعکاس چیست؟
126-اعصاب نخاعی چندجفت هستند؟وهریک ازچه قسمت هایی ساخته شده اند؟42و43
127-ریشه های پشتی وشکمی اعصاب نخاعی شامل چه نورون های هستند؟وچه نقشی دارند؟43
128-دربرش عرضی نخاع ،چه بخش های دیده می شود؟وهربخش چه قسمتی ازنورون هاراشامل می شود؟
129-دستگاه عصبی مرکزی پستانداران،ازچندطریق محافظت می شود؟نام ببرید.44
130-پرده مننژبه ترتیب ازخارج به داخل ازچه لایه هایی ساخته شده است؟نقش هرلایه رابنویسید.(سخت شامه ازچه بافتی ساخته شده است؟-چرالایه عنکبوتیه به این نام خوانده می شود؟-ویژگی مهم نرم شامه چیست ؟وچه نقشی دارد؟)
131-مایع مغزی نخاعی درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟
132-سدخونی-مغزی چیست؟چه موادی می توانندازاین سدبگذرند؟(مویرگ های مغزی چه تفاوتی باسایرمویرگ های بدن دارند؟)
133-دستگاه عصبی محیطی چه نقشی دارد؟وازچندجفت عصب ساخته شده است؟45
134-دستگاه عصبی محیطی شامل چندبخش است؟کارهربخش رابنویسید.
135-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی ،شامل چندبخش است؟
136-دستگاه عصبی پیکری ازچه نورون هایی ساخته شده است؟این نورون هاچه ویژگی دارند؟یکی ازفعالیت های این دستگاه رانام ببرید.
137-انعکاس نخاعی چیست؟وچه ویژگی هایی دارد؟ باذکرمثال.(چراانعکاس های نخاعی سریع هستند؟)
138-انعکاس زردپی زیرزانوراتوضیح دهید.(درانعکاس زردپی زیرزانوعلت بالاآمدن سریع پاچیست؟-درانعکاس زردپی زیرزانوماهیچه عقب ران چگونه درحال استراحت قرارمی گیرد؟)45و46
139-پزشکان ازانعکاس زردپی زیرزانوبه چه منظوراستفاده می کنند؟بالابودن اضطراب فرددراین آزمایش چگونه مشخص می شود؟46
140-دوبخش دستگاه عصبی خودمختاررانام ببرید.47
141-نقش دستگاه عصبی پارا سمپاتیک رابنویسید.(دردستگاه گردش خون ودستگاه گوارش)
142-بخش سمپاتیک چه زمانی برپاراسمپاتیک غلبه دارد؟نقش دستگاه عصبی سمپاتیک رادرچنین حالتی بنویسید.(دردستگاه گردش خون ودستگاه تنفس )
143-سلول ها ودستگاه عصبی جانوران مختلف ازچه نظر شبیه وازچه نظر متفاوت هستند؟52
144-دستگاه عصبی رادرهیدرتوضیح دهید.
145-ویژگی ها ونحوه ی زندگی هیدررابنویسید.
146-دستگاه عصبی رادرپلاناریا توضیح دهید.(مغز پلاناریا ازچه قسمت های تشکیل شده است؟-گره عصبی چیست؟-دستگاه عصبی مرکزی ومحیطی پلاناریا شامل چه قسمت هایی است؟-طناب عصبی چیست؟)
147-دستگاه عصبی حشرات راتوضیح دهید.(مغز حشرات ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟-فعالیت ماهیچه های بدن درحشرات چگونه کنترل می شود؟)
148-رفتارهای مختلف مهره داران مثل فرارازشکارچیان –جست وجوی غذا-جفت یابی و...چگونه کنترل می شود؟53
149-مغز مهره داران چه توانایی هایی (درجهت کنترل رفتارهای مختلف )دارد؟
150-مغز مهره داران دردوران جنینی شامل چه قسمت هایی است؟بخش های مختلف مغزبعداز دوران جنینی چگونه تشکیل می شود؟
151-اندازه نسبی مغزرادرمهره داران باهم مقایسه کنید.
152-رشدنیمکره های مخ درپرندگان وپستانداران چگونه است؟(چه عاملی امکان انجام رفتارهای پیچیده رادرپرندگان وپستانداران فراهم کرده است؟)
153-سطح قشرچین خورده ی مخ رادرانسان ، وال وسایرپریمات ها مقایسه کنید.(چرامغزآدمی بیشترین قابلیت رابرای انجام فعالیت های پیچیده دارد؟)
154-وال هادرزندگی اجتماعی خودچگونه ارتباط برقرارمی کنند؟وبیشترقشرمخ آنها به پردازش چه اطلاعاتی اختصاص دارد؟
155-پریمات هاشامل چه جانورانی است؟
فصل 3 (حواس)
156-درک محرک های محیطی چگونه امکان پذیراست؟55
157-حواس چه نقشی دارند؟
158-چگونه به محرک هاپاسخ حرکتی مناسب داده می شود؟
159-گیرنده های حس راتعریف کنید.این گیرنده هاچه نقشی دارند؟56
160-گیرنده های حس بیشتردرچه قسمت هایی ازبدن قراردارند؟
161-انواع گیرنده های حس درانسان ومحرک ها ومحل آن هارابنویسید.
162-پوست دارای چه گیرنده هایی است؟گیرنده های پوست ازچه قسمت هایی ازنورون هاساخته شده اند؟وچه نقشی دارند؟ویژگی آن هارابنویسید.
163-گیرنده های دردچه زمانی تحریک می شوند؟
164-چرادرداحساس مهمی است؟57
165-گیرنده های دمادرچه قسمت هایی ازبدن قراردارند؟وچه نقشی دارند؟(محرک گیرنده های دمادردرون بدن چه عاملی است؟)
166-مرکزاصلی تنظیم دمای بدن چه نام دارد؟
167-گیرنده های مکانیکی به وسیله چه محرک هایی تحریک می شوند؟چگونگی اثراین محرک هاراتوضیح دهید.
168-انواع گیرنده های مکانیکی رادربدن نام ببرید.ومحرک آن هارابنویسید.
169-گیرنده های مکانیکی دیواره رگ های خونی به چه محرکی حساس هستند؟
170-گیرنده های کششی راتعریف کنید.این گیرنده هابه چه محرکی (عاملی )حساس هستند؟وچه نقشی دارند؟
171-کدام یک ازحواس انسان کارآمد تراست؟وچه توانایی هایی دارد؟59
172-سه لایه تشکیل دهنده کره چشم راازخارج به داخل بنویسید.
173-صلبیه چیست؟وازچه بافتی ساخته شده است؟
174-صلبیه درجلوی چشم چه قسمتی رامی سازد؟(قرنیه چیست؟)60
175-مشیمیه چیست؟چه ویژگی هایی دارد؟ودرجلوی چشم چه قسمتی رامی سازد؟(عنبیه چیست؟)
176-نقش ماهیچه های موجوددرعنبیه رابنویسید.این ماهیچه هابه وسیله چه اعصابی کنترل می شوند؟
177-نورچگونه روی شبکیه متمرکز می شود؟
178-شبکیه چیست؟وشامل چه سلول هایی است؟
179-گیرنده های نوری شبکیه چندنوع هستند؟وچه نقشی دارند؟
180-نقش سلول های استوانه ای ومخروطی شبکیه رابنویسید.
181-عصب بینایی چه نقشی دارد؟(عصب بینایی چیست؟)
182-نقطه کورچیست؟
183-لکه زردچیست؟وچه نقشی دارد؟
184-زجاجیه چیست؟وچه نقشی دارد؟
185-زلالیه چیست؟ازکجاترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟
186-تطابق چیست؟
187-پیرچشمی چیست؟وچگونه درمان می شود؟62
188-آب مرواریدچیست ؟وچگونه درمان می شود؟
189-عوامل تعیین کننده محل تلاقی شعاع های نوردرچشم رانام ببرید.(جواب:تطابق عدسی-قطرکره چشم)
190-نزدیک بینی چیست ؟وچگونه اصلاح می شود؟(اگرقطرکره چشم بیش ازاندازه بزرگ باشد،تصویراشیاءدوردرکجا تشکیل می شود؟این بیماری چه نام دارد؟وبه وسیله چه عدسی ای اصلاح می شود؟)
191-دوربینی چیست؟وچگونه اصلاح می شود؟(اگرکره چشم بیش ازاندازه کوچک باشد،تصویراشیای نزدیک کجا تشکیل می شود؟این بیماری چه نام دارد؟وبه وسیله چه عدسی ای اصلاح می شود؟)
192-آستیگماتیسم چیست؟وچگونه به وجود می آید؟وچگونه اصلاح می شود؟62و63
193-نقش گوش رادرانسان بنویسید.64
194-سه بخش تشکیل دهنده گوش رانام ببرید.
195-گوش بیرونی شامل چه قسمت هایی ازگوش است؟
196-نقش گوش بیرونی رابنویسید.
197-نقش موهای ظریف وغده های عرق تعییرشکل یافته ی درون مجرای گوش رابنویسید.
198-استخوان گیجگاه ازچه قسمت هایی ازگوش محافظت می کند؟
199-نقش شیپوراستاش رابنویسید.
200-پرده ی صماخ درکجا قراردارد؟وچگونه به ارتعاش در می آید؟
201-استخوان های گوش میانی رانام ببرید.ونقش آن رابنویسید.
202-حلزون گوش چیست؟وچرابه این نام خوانده می شود؟
203-نقش حلزون گوش راتوضیح دهید.
204-چگونگی حفظ تعادل رادرگوش توضیح دهید.(نقش مجاری نیم دایره رادرحفظ تعادل توضیح دهید.-مغزچگونه می تواندجهت وموقعیت سرراتعیین کند؟)
205-گوش درونی شامل چه قسمت هایی است؟
206-عصب شنوایی شامل چه بخش هایی است؟
207-جوانه چشایی چیست؟ودرکجا قراردارند؟65
208-سلول های چشایی چه نوع گیرنده هایی هستند؟وچه نقشی دارند؟
209-مزه های مختلف به وسیله چه قسمت هایی اززبان تشخیص داده می شوند؟
210-سلول های چشایی چگونه تحریک می شوندومزه راتشخیص می دهند؟66
211-گیرنده های بویایی راتعریف کنید.این گیرنده هادرکجا قراردارند؟67
212-گیرنده های بویایی چگونه تحریک می شوندوبوراتشخیص می دهند؟
213-باذکریک مثال نشان دهیدکه حس بویایی بردرک مزه ی غذاتاثیردارد؟
214-شیارهای عمیق، نیمکره های مخ رابه چند ناحیه(لوب)تقسیم کرده است؟نام ببرید.
215-پردازش اطلاعات بینایی وشنوایی درکدام یک ازلوب های مغز انجام می شود؟
216-کدام یک ازگیرنده ها احتمالا درهمه جانوران وجوددارد؟
217-موهای سبیل گربه وخرس چه نوع گیرنده هایی دارند؟واین گیرنده ها چه نقشی دارند؟
218-خط جانبی درچه جانورانی ودرچه قسمتی ازبدن آنها وجوددارد؟وچه نقشی دارد؟  نوع گیرنده های خط جانبی ومحرک آن رابنویسید.
219-خط جانبی چیست؟ازچه اجزایی ساخته شده است؟ماهی چگونه به کمک خط جانبی اجسام ساکن ومتحرک راتشخیص می دهد؟
220-گیرنده روی شاخک جنس نرپروانه ابریشم چه نوع گیرنده ای است؟وچگونه عمل می کند؟
221-چشم جامی شکل چیست؟وازچه اجزایی ساخته شده است؟
222-مغز پلاناریا چگونه دستور فرارازنوروپیداکردن جایی برای پنهان شدن راصادرمی کند؟
223-چشم مرکب درچه جاندارانی وجوددارد؟وازچه اجزایی ساخته شده است؟وچگونه عمل می کند؟
224-چشم مرکب درزنبور عسل چه نقشی دارد؟
225-نورمرئی چیست؟
226-توانایی تشخیص تابش های فرابنفش درحشرات چه نقشی دارد؟
227-ماپرتوهای فروسرخ رابه چه صورت حس می کنیم؟
228-مارزنگی چگونه درتاریکی مطلق طعمه راتشخیص می دهد؟
229-چه جانورانی ازپژواک سازی استفاده می کنند؟
230-نقش ماهیچه های گوش میانی رادرخفاش بنویسید؟                    
23۱-توانایی  تشخیص میدان های الکتریکی درگربه ماهی چگونه انجام می شود؟وچه نقشی دارد ؟
232-توانایی  تشخیص میدان های الکتریکی درمارماهی چگونه انجام می شود؟و چه نقشی دارد؟
فصل4(هورمون ها)
233-چه فعالیت هایی ازبدن توسط هورمون ها تنظیم می شود؟
234-هورمون وسلول هدف راتعریف کنید.
235-چهارعمل اصلی هورمون هارابنویسید.
236-هورمون چیست وچگونه به سلول هدف می رسد؟
237-موادشبه هورمون چه موادی هستند؟باذکرمثال
238-دستوری که هورمون به سلول هدف می دهدبه چه عواملی بستگی دارد؟باذکرمثال
239-هورمون ها می توانندسبب تحریک چه سلول هایی شوند؟
240-هریک ازاصطلاحات زیرراتعریف کنید:
الف)غده ب)غده درون ریزج)سلول درون ریز د)دستگاه درون ریز
241-دستگاه درون ریز چه نقشی دارد؟
242-غده برون ریز چیست ؟باذکرمثال
243-یک غده نام ببریدکه هر دوبخش درون ریزوبرون ریزراداشته باشد.
244-قسمت برون ریز ودرون ریز پانکراس چه نقشی دارد؟
245-انسولین وگلوکاگون چه نقشی دارند؟
246-انواع پیک های شیمیایی رانام ببرید.
247-وظیفه هماهنگ کردن فعالیت های بدن به عهده چه دستگاهی است؟
248-پیک های شیمیایی دستگاه درون ریز ودستگاه عصبی چه نامیده می شوند؟
249-تفاوت ها وشباهت های دستگاه درون ریز ودستگاه عصبی رابنویسید.
250-کار های پیک های شیمیایی غده های درون ریز وپیک های شیمیایی دستگاه عصبی راباهم مقایسه کنید.
251-منظورازاین که هورمون ها عمل اختصاصی دارند چیست؟
252-اگرهورمونی به صورت اختصاصی عمل نمی کردچه اتفاقی می افتاد؟
253-هورمون سلول هدف راچگونه می شناسد؟
254-گیرنده چیست ؟باذکرمثال –ب)گیرنده ها ازجنس چه موادی هستند؟
255-هورمون برچه سلول هایی اثر می گذارد؟
256-انواع هورمونها رانام ببرید.وهریک راتوضیح دهید.
257-گیرنده هورمون های آمینواسیدی درچه قسمتی ازسلول قراردارد؟چرا؟
258-مراحل عمل هورمون های آمینواسیدی راتوضیح دهید.
259-نتیجه آخرین مرحله عمل هورمون های گلوگاگون وانسولین چیست؟
260-گیرنده هورمون های استروئیدی درچه قسمتی ازسلول قراردارد؟چرا؟
261-گیرنده تیروکسین درچه قسمتی ازسلول قراردارد؟
262-هورمون تیروکسین درمواردزیربه کدام دسته ازهورمون ها تعلق دارد؟  الف)جنس مواد سازنده    ب)محل گیرنده
263-مقدارترشح هورمون ها برچه اساسی تنظیم می شود؟
{جواب:1-بعضی براساس پیام عصبی2-دربیشتر آنها مقدارهورمون موجوددرخون شخص(خودتنظیمی منفی ومثبت)}
264-خودتنظیمی منفی راتعریف کنید.باذکرمثال
265-خودتنظیمی مثبت راتعریف کنید.
266-کدام یک ازانواع خودتنظیمی درتنظیم هورمونها بیش تر نقش دارد؟
267-نحوه اثرهورمونهای هیپوفیز درآغاز ترشح سایر هورمون ها رابایک نمودار (طرح مفهومی )مشخص کنید.
268-تنظیم دقیق هورمون ها وکنترل ترشح اولیه آنها بوسیله چه عواملی صورت می گیرد؟
269-هیپوتالاموس چه نقشی دارد؟
270-پاسخ هیپوتالاموس به اطلاعات وغلظت هورمون ها درخون چیست؟
271-غده هیپوفیز درکجا قراردارد؟چه نقشی دارد؟وازچه قسمت هایی ساخته شده است؟
272- سلول های هیپوتالاموس هورمون های خودرا به کجا آزادمی کنند؟
273-انواع هورمون های هیپوتالاموس راکه به رگ های خونی آزاد می شوند نام ببریدونقش هر یک رابنویسید.
274-هورمون های هیپوفیز به چه روش هایی عمل می کنند؟
275-سلول های عصبی هیپوتالاموس چگونه به هیپوفیز پسین می روند؟
276-هورمونهای هیپوتالاموس که درهیپوفیز پسین ذخیره می شوند رانام ببرید.ونقش(کار) هریک رابنویسید.
277-غده تیروئید به چه شکل است؟درکجا قراردارد؟تیروئید به چه معنی است؟
278-نقش هورمون های تیروئیدرادرکودکان وبزرگسالان بنویسید.
279-هورمون های تیروئید ازچه موادی ساخته شده اند؟
280-بیماری گواترچگونه بوجودمی آید؟
281-چگونه می توان ازبیماری گواترپیشگیری کرد؟
282-کم کاری تیروئید(هیپوتیروئیدیسم)چگونه بوجودمی آید؟درکودکان وافرادبالغ چه مشکلاتی راایجادمی کند؟
283-پرکاری تیروئید(هیپرتیروئیدیسم)چگونه بوجودمی آید،وچه علائمی دارد؟
284-عامل تحریک کننده ترشح کلسی تونین چیست؟کلسی تونین چه نقشی دارد؟
285-نقش کلسیم رادربدن بنویسید.
286-غده پاراتیروئیدشامل چندغده است؟درکجاقراردارد؟
287-هورمون غده پاراتیروئیدچه نقشی دارد؟
288-هورمون غده پاراتیروئیدچگونه کلسیم خون راافزایش می دهد؟
289-ویژگی های غده های فوق کلیه رابنویسید؟
290-غده فوق کلیه ازچندقسمت ساخته شده است ؟
291-قسمت مرکزی غده فوق کلیه چه نقشی دارد؟چه هورمونهایی ترشح می کند؟کار(نقش)هریک از هورمونهای آن رابنویسید.
292-نقش دستگاه عصبی سمپاتیک وهورمون های بخش مرکزی غده فوق کلیه رادرمواقع اضطراری (موقعیت های تنش زا)باهم مقایسه کنید.
293-هنگام فشارهای روحی-جسمی هورمون های ستیزوگریزچه اثری روی دستگاه گردش خون دارند؟
294-قسمت قشری غده فوق کلیه چه هورمون هایی ترشح می کند؟
295-اثرهورمون های بخش قشری ومرکزی غده فوق کلیه راباهم مقایسه کنید.
296-نقش کورتیزول دربدن انسان چیست؟مقادیر زیادکورتیزول چه اثری بربدن دارد؟
297-نقش آلدوسترون دربدن چیست؟کاهش زیادآلدوسترون چه اثری بربدن دارد؟
298-پانکراس ازچندبخش ساخته شده است؟
299-جزایرلانگرهانس چیست؟چندهورمون ترشح می کندنام ببرید؟
300-نقش هورمون انسولین رابنویسید.
301-نقش هورمون گلوکاگون رابنویسید.
302-علت بیماری دیابت چیست؟دیابت چه علائم( عوارضی) دارد؟وسلول ها برای ایجادانرژی ازچه موادی استفاده می کنند؟
303-اگردیابت درمان نشودچه مشکلاتی به وجودمی آید؟
304-انواع دیابت رانام ببرید.وعلت هریک رابنویسید.
305-چرابه دیابت نوع یک دیابت وابسته به انسولین هم می گویند؟ب)دیابت نوع یک درچه سنی ایجاد می شود؟
306-دیابت نوع دودرچه سنی ودراثر چه عواملی به وجود می آید؟
307-دیابت نوع دو چگونه کنترل می شود؟
308-غده پینه آل چیست؟درکجاقراردارد؟چه هورمونی ترشح می کند؟این هورمون چه نقشی دارد؟
فصل5(ماده ی ژنتیک)
309-ماده ژنتیک چیست ؟وچه نقشی دارد؟
310-برای آن که مولکولی بتواند نقش ماده ژنتیک راایفاکندچه ویژگی هایی بایدداشته باشد؟
311-گریفیت برروی کدام  باکتری مطالعه می کرد؟این باکتری چندسویه دارد؟کدام یک موجب بیماری زایی می شود؟
312-جنس کپسول درباکتری استرپتوکوکوس نومونیاچیست؟این کپسول چه نقشی دارد؟
313-نتایج آزمایشات گریفیت رادرهریک ازمواردزیربنویسید.
A)تزریق باکتری کپسول دارزندهB)تزریق باکتری بدون کپسول زنده C)تزریق باکتری کپسول دارکشته شده
 314-نتیجه تزریق باکتری های بدون کپسول زنده وکپسول دارکشته شده به موش ها توسط گریفیت چه بود؟گریفیت بابررسی خون موش ها چه مشاهده کرد؟
315-گریفیت چگونه دریافت که کپسول باکتری عامل مرگ موش هانیست؟
316-ترانسفورماسیون چیست؟عامل ترانسفورماسیون چه مولکولی است؟
317-آزمایش ایوری برای پی بردن به عامل ترانسفورماسیون راتوضیح دهید.
318-چراپیش ازایوری تصور عمومی براین بودکه عامل ترانشفورماسیون نیز نوعی پروتئین است؟
319-ایوری چگونه نشان دادکه عامل ترانسفورماسیون پروتئین نیست؟
320-ایوری برای تحکیم این ادعای خودکه DNAعامل  ترانسفورماسیون است چه کرد؟
321- درآزمایش ایوری باکتری کپسول دارکشته شده چگونه بربدون کپسول اثرمی گذارد؟(باکتری بدون کپسول زنده چگونه  عمل ترانسفورماسیون راباباکتری کپسول دارکشته شده انجام می دهد.)
322-چرانوکلئیک اسیدهابه این نام خوانده می شوند؟
323-نوکلئیک اسیدهای سلول چندنوعند؟درساختار آنهاچه قندی وجوددارد؟
324-تفاوت DNAوRNAرابنویسید.
325-سه موردازپلی مرهای موجوددربدن موجودات زنده رانام ببرید.
326-نوکلئوتیدچیست؟وازچه اجزایی ساخته شده است؟
327-بازهای پورینی وپیریمیدینی چندحلقه دارند؟
328-بازهایی که درDNAوRNAوجوددارندرانام ببرید.
329-اتصال نوکلئوتیدها ازطریق چه پیوندی وبین چه قسمتهایی بوجودمی آید؟
330-نوکلئوتیدها به صورت آزادودررشته پلی نوکلئوتیدی چندفسفات دارند؟
331-پیوند فسفودی استرچیست؟
332-بارسم شکل ساختاریک رشته پلی نوکلئوتیدی رارسم کنیدوآنرانام گذاری کنید.
333-منظورازاین که گفته می شودرشته پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است،چیست؟
334-ساختارسه بعدی مولکول DNAازچه زمانی مشخص شد؟
335-مشاهدات چارگف رابنویسید.
336-روش پراش پرتوXراتوضیح دهید.
337-کارها ویافته های ویلکینز وفرانکلین راتوضیح دهید.
338-واتسون وکریک مدل خودرابراساس چه یافته هایی ارائه کردند؟
339-طبق مدل پیشنهادی واتسون وکریک ساختارمولکول DNAچگونه است؟
340-اگرمارپیچ دورشته ای رابه نردبان تشبیه کنیم ،نرده هاوپله های نردبان چه قسمتی ازمولکول DNAرانشان می دهد؟
341-بین بازهایی که مقابل هم هستند،چه پیوندی وجوددارد؟
342-بارسم شکل قسمتی ازمولکول DNAرانشان دهیدوآن رانام گذاری کنید.
343-چه عاملی دورشته DNAرادرکنارهم نگه می دارد؟
344-جفت بازچیست؟
345-پدیده جفت شدن بازهارادرDNAتوضیح دهید.علت این پدیده چیست؟
346-جفت شدن بازهای مکمل چه اصلی(قانونی)راتوجیه می کند؟
347-چه ارتباطی بین جفت شدن ب ازها وساختارDNAوجوددارد؟
348-چه عواملی اطلاعات وراثتی راتشکیل می دهند؟
349-توالی بازهادررشته مکمل چگونه تعیین می شود؟
350-نقش آنزیم هلیکازرادرهمانندسازی بنویسید.
351-درتشکیل رشته جدیدازچه نوکلئوتیدهایی استفاده می شود؟نحوه تشکیل رشته جدیدرابنویسید.
352-چراهمانندسازی DNAرانیمه حفظ شده می نامند؟
353-ویژگی های DNAهای حاصل ازهمانندسازی رابنویسید.
354-آنزیم DNAپلی مرازچه توانایی هایی دارد؟
355-همانندسازی DNAتوسط چه آنزیمی وچگونه صورت می گیرد؟
356-ویرایش چیست؟وتوسط چه آنزیمی صورت می گیرد؟(چرابه ندرت نوکلئوتیدغلط درDNAهای دختر باقی می ماند؟)
357-جهش چیست؟
358-دوراهی همانندسازی چیست؟
359-اگریک کروموزوم انسان مانندباکتری همانندسازی راازیک نقطه آغازکند،همانندسازی آن چه مدت طول می کشد؟
360-چرا همانندسازی درسلول های انسان وسایرسلول های یوکاریوتی به زمان کمتری (حدود8ساعت)نیازدارد؟
فصل 6(کروموزوم ها ومیتوز)
361-یکی ازبارزترین ویژگی های جانداران رابنویسید.
362-تولیدمثل چیست؟
363-چرازیست شناسان اعتقاددارندکه بایدپاسخ پرسش های خودرادرموردعوامل ایجادشباهت فرزندان ووالدین درسلول جستجوکرد؟
364-وقتی دستمان بریده می شودچگونه ترمیم می شود؟
365-سلول های جنینی که دررحم مادرهستند،چگونه جنین رامی سازند؟
366-انواع تقسیم سلولی رانام ببرید.ونقش هریک رابنویسید.کدام یک ساده ترین نوع تقسیم سلولی است؟
367-گامت،سلول مادر،وسلول دخترراتعریف کنید.
368-چگونه خصوصیات سلول مادربه سلول های دختر منتقل می شود؟
369-ویژگی های DNAباکتری رابنویسید.منظورازاین که DNAباکتری حلقوی است ،چیست؟
370-تقسیم دوتایی چیست؟
371-چگونگی تقسیم دوتایی رادرباکتری توضیح دهید.
372-تکثیرسلول باتکثیریک صفحه ازکتاب چه تفاوتی دارد؟
373-منظورازاین که سلول های یوکاریوتی هسته سازمان یافته دارند،چیست؟
374-DNAسلول های یوکاریوتی بیشتردرچه قسمتی ازسلول قراردارد؟
375-اطلاعاتی که درDNAوجوددارد،درچه واحدهایی ذخیره می شود؟
376-ژن چیست؟
377-بایک مثال نحوه قرارگرفتن ژنها رادرDNAنشان دهید.
378-ژن هادرتنظیم چه اعمالی نقش دارند؟
379-کروموزوم ازچه موادی ساخته شده است؟
380-کروماتین چیست؟
381-کروموزوم مضاعف شده چگونه به وجود می آید؟(کروموزوم مضاعف شده چیست؟)
382-کروموزوم مضاعف شده ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟
383-کروماتیدخواهری چیست؟
384-فشرده شدن DNA(درجریان تقسیم سلول)بوسیله چه عاملی صورت می گیرد؟
385-هیستون چیست ؟وچه نقشی دارد؟
386-نوکلئوزوم چیست؟
387-اگرساختارDNAفشرده شده رابه گردن بندمرواریدتشبیه کنیم نخ ومهره هامشابه چه قسمت هایی ازDNAهستند؟
388-کروموزوم های همتاراتعریف کند.ومنشا آن هارابنویسید.
389-46کروموزوم انسان ازکجامنشا می گیرند؟
390-سلول دیپلوئید وهاپلوئیدراتعریف کنید.
391-عددهاپلوئید ودیپلوئید چیست؟باذکرمثال
392-لقاح چیست؟
393-زیگوت چیست؟وچگونه بدن جاندارپرسلولی رامی سازد؟
394-تعدادکروموزوم هادرجانداران یک گونه چگونه است؟باذکرمثال
395-باذکرمثال نشان دهیدکه تعدادکروموزوم های بعضی گونه ها ممکن است یکسان باشد.
396-تعدادکروموزومهادرگیاهان نسبت به جانوران چگونه است؟ باذکرمثال
397-قارچ پنی سیلیوم چند کروموزوم دارد؟
398-چه ویژگی هایی ازکروموزوم هاحتی درگونه هایی که عددکروموزومی یکسان دارند،متفاوت است؟
399-کروموزوم اتوزوم وکروموزوم جنسی راتعریف کنید.تعدادکروموزوم های اتوزوم وجنسی درانسان چندتااست؟
400-الگوی تعیین جنسیت XYرادرانسان توضیح دهید.
401-الگوی تعیین جنسیت XOراتوضیح دهید.تعیین جنسیت چه موجوداتی ازاین الگوپیروی می کند؟
402-الگوی تعیین جنسیتZ-Wراتوضیح دهید.تعیین جنسیت چه موجوداتی ازاین الگو پیروی می کند؟
403-جهش چیست؟
404-شکسته شدن کروموزوم هابه چهارنوع جهش منجر می شود،آن هارانام ببرید؟
405-جهش کروموزومی (حذف)چگونه صورت می گیرد؟
406- جهش کروموزومی (مضاعف شدن)چگونه صورت می گیرد؟
407- جهش کروموزومی (واژگونی)چگونه صورت می گیرد؟
408- جهش کروموزومی (جابه جایی)چگونه صورت می گیرد؟
409-چراتقسیم سلول های یوکاریوتی به مراتب ازتقسیم سلول های پروکاریوتی(تقسیم دوتایی)پیچیده تراست؟
410-چرخه سلولی راتعریف کنید.
411-چرخه سلولی ازچند مرحله تشکیل شده است؟نام ببرید.
412-اینترفازچیست؟وشامل چه مراحلی است؟
413-وقایع مرحله رابیان کنید.
414-وقایع مرحله Sرابیان کنید.
415-وقایع مرحله رابیان کنید.
416-میتوزراتعریف کنید.
417-سیتوکینز چیست؟وچه زمانی انجام می شود؟
418-تقسیم میتوز بدون تقسیم سیتوپلاسم (سیتوکینز)منجربه چه ساختارهایی می شود؟باذکرمثال
419-نتیجه تقسیم میتوزو سیتوکینز (درمجموع)چیست؟
420-نقاط وارسی چیست؟وچه ویژگی هایی دارد؟باذکرمثال توضیح دهید.
421- چرخه سلولی چگونه تنظیم می شود؟
422- درچرخه سلولی چندنقطه وارسی وجوددارد؟این نقاط درچه قسمت هایی ازچرخه سلولی قراردارند؟
423-انواع جهش های به وجودآورنده سرطان راتوضیح دهید.
424-چراخطرابتلا به سرطان به شیوه زندگی بستگی دارد؟باذکرمثال
425-دوک تقسیم چیست؟
426-سانتریول چیست؟درچه مرحله ای همانندسازی می کنند؟وچه نقشی درتقسیم سلول دارند؟
427-سانتریول ورشته های دوک ازچه اجزایی ساخته شده اند؟ازنظر تعداداین اجزاء،چه تفاوتی باهم دارند؟
428-چهارمرحله تقسیم میتوزرانام ببرید ووقایع هرمرحله رابنویسید.
429-سیتوکینزرادرسلول های گیاهی وجانوری توضیح دهید.
430-ویژگی های سلول های دختر رادرسلول های گیاهی وجانوری بیان کنید.
                     
 

 
[ سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 8:52 ] [ بهروزمرادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسنده:بهروزمرادی دبیرزیست شناسی ناحیه2کرمانشاه
امکانات وب