زیست شناسی Biology
علمی-آموزشی  
قالب وبلاگ
لینک های مفید

فصل۷(میوزوتولیدمثل جنسی)

431-چراتقسیم میتوز نمی تواندبه تنهایی پاسخگوی گوناگونی موجوددردنیای زنده باشد؟ص138

432-گوناگونی دردنیای زنده مدیون چه نوع تقسیمی است؟

433-جانداران به چه منظورگامت تولیدمی کنند؟138

434-چراگامت هابایدهاپلوئیدباشند؟

435-میوزچیست؟وازچندتقسیم تشکیل شده است؟

436-مرحله اینترفازدرتقسیم میوزدرچه زمانی صورت می گیرد؟وچه ویژگی هایی دارد؟

437-وقایع مرحله پروفاز میوزIرابنویسید.

438-پروفازمیتوزوپروفازمیوزIچه تفاوتی باهم دارند؟

439-وقایع مرحله متافازمیوزIرابنویسید.139

440- وقایع مرحله آنافازمیوزIرابنویسید.

441- وقایع مرحله تلوفازمیوزIرابنویسید.

442- وقایع مرحله پروفازمیوزIIرابنویسید

443- وقایع مرحله متافازمیوزIIرابنویسید.

444- وقایع مرحله آنافازمیوزIIرابنویسید.

445- وقایع مرحله تلوفازمیوزIIرابنویسید.

446-آنافازمیتوزوآنافازمیوزIIچه شباهتی باهم دارند؟

447-گامت زایی چیست؟درچه اندام هایی وبه وسیله ی چه تقسیمی  صورت می گیرد؟140

448-اسپرم زایی چیست؟ودرچه اندامی صورت می گیرد؟

449-چگونگی اسپرم زایی راتوضیح دهید.

450-چه عواملی می تواندموجب اختلال دراسپرم زایی (عقیمی درمرد)شود؟

451-تخمک زایی چیست؟ودرچه اندامی صورت می گیرد؟141

452-چگونگی تخمک زایی راتوضیح دهید.

453-سیتوپلاسم زیادتخمک چه نقشی دارد؟

454-چه عواملی موجب اختلال درتخمک زایی وتشکیل تخمک های غیرعادی  می شود؟

455-چراحضورهمه ی ژن هابی کم وکاست برای تندرستی بدن ضروری است؟141و142

456-افراد45کروموزومی چه سرنوشتی دارند؟142

457-ناهنجاری های موجوددرتعدادکروموزوم ها،ازچه راهی تشخیص داده می شود؟

458-کاریوتیپ چیست؟

459-نشانگان داون چیست؟وافرادمبتلاچه ویژگی هایی دارند؟

460-خطر تولدنوزادمبتلابه نشانگان داون درمادران درسن کمتراز30سال وسن35-30سال وبالای 45سال چقدراست؟143

461-چرامادرانی که سن بالادارند،باخطربیشتری برای تولدنوزادمبتلابه نشانگان داون مواجه هستند؟

462-چه رویدادی سبب می شودکه فرد،یک کروموزوم اضافی داشته باشد؟توضیح دهید.(جداشدن کروموزوم هاراتعریف کنید.-جدانشدن یا(باهم ماندن  کروموزوم هاراتعریف کنید.)

463-میزان شباهت فرزندان به والدین ودیگراعضای خانواده به چه عاملی بستگی دارد؟144

464-انواع روش های تولیدمثل رانام ببرید.

465-ویژگی های تولیدمثل غیرجنسی رابنویسید.

466-کلون چیست؟

467-باکتری هاباچه روشی تولیدمثل می کنند؟

468-ویژگی های تولیدمثل غیرجنسی رابنویسید.

469-چرادرتولیدمثل جنسی هیچ فرزندی دقیقا مشابه یکی ازدووالدنیست؟144و145

470-انواع تولیدمثل غیرجنسی رانام ببرید.وهریک راتوضیح دهید.باذکرمثال.145

471-چه عاملی باعث می شودکه جانداران ازروش های تولیدمثلی متفاوتی استفاده کنند؟باذکرمثال

472-چرخه ی زندگی جاندارانی که به شیوه ی جنسی تولیدمثل می کنند،ازچه الگویی پیروی می کند؟واین چرخه هادرچه موردی باهم تفاوت دارند؟146

473-سه نوع چرخه ی زندگی جنسی رادریوکاریوت هانام ببرید.

474-چرخه ی زندگی هاپلوئیدی راتوضیح دهید.

475- چرخه ی زندگی دیپلوئیدی راتوضیح دهید.146و147

476- چرخه ی زندگی تناوب نسل راتوضیح دهید.148

477-شباهت وتفاوت چرخه ی زندگی هاپلوئیدی ودیپلوئیدی وتناوب نسل رابنویسید.

478-بکرزایی چیست؟148و149

479-انواع کلون رانام ببرید.149

480-چرابکرزایی روی می دهد؟

481-بکرزایی درچه جاندارانی اتفاق می افتد؟

فصل۸(ژنتیک وخاستگاه آن)

482-وراثت چیست؟154

483-باذکردلیل(مثال) نشان دهید،انسان هاهمواره به وراثت توجه داشته اند.154

484-مندل درپژوهش های خوددرباره ی وراثت  ازچه گیاهی استفاده کرد؟

485-ژنتیک چیست؟155

486-نخستین پژوهشی که مندل انجام دادچه بود؟

487-آزمایش نایت راتوضیح دهید.155و156

488-آزمایش های مندل چه تفاوتی باکارهای نایت داشت؟156

489-چرامندل گیاه نخودفرنگی راانتخاب کرد؟

490-هفت صفتی که مندل درآزمایش های خودآن هارامورداستفاده قراردادرانام ببرید.وحالت غالب ومغلوب آن هارامشخص کنید.

491-آمیزش مونوهیبریدچیست؟باذکرمثال.

492-سه مرحله ی آزمایش مندل راتوضیح دهید.158و159

493-نخستین تجربه های انسان درژنتیک چگونه صورت گرفت؟161

494-نظریه ی آمیختگی صفات راتعریف کنید.چه کسی این نظریه راباطل کرد؟162

495-چراپژوهش های مندل ازفرضیه ی آمیختگی صفات پشتیبانی نکرد؟

496-ژن چیست؟

497-فرضیه های مندل رابنویسید.162و163

498-الل چیست؟162

499-امروزه دربحث هاوپژوهش های ژنتیک ،الل ها راچگونه نشان می دهند؟163

500-صفت ناخالص یاهتروزیگوس راتعریف کنید.باذکرمثال.

501-صفت خالص یاهموزیگوس راتعریف کنید.باذکرمثال.164

502-افرادخالص وناخالص صفات راچگونه نشان می دهند؟باذکرمثال.

503-ژنوتیپ چیست؟باذکرمثال

504-فنوتیپ چیست؟باذکرمثال

505-قوانین مندل(یاقوانین وراثت )رانام ببریدوآنهاراتعریف کنید.165و166

506-الف)قانون جورشدن مستقل ژن هاراتوضیح دهید.باذکرمثال.ب)این قانون درموردچه ژن هایی صادق است؟166

507-آمیزش دی هیبریدچیست؟باذکرمثال

508-چراقانون جورشدن مستقل ژن هادرموردژن های مستقل (روی کروموزوم های مختلف)صادق است؟

509-ژن وDNAوکروموزوم چه رابطه ای باهم دارند؟

 

 

 

510-یکی ازمناسب ترین روش ها ،برای پیشگویی نسبت زاده

 های حاصل ازآمیزش هاچیست؟169

511--مربع پانت چیست؟ساده ترین شکل آن راتوضیح دهید.

512-بایک مثال قانون تفکیک ژن هاوارتباط آن باتقسیم میوزرا

نشان دهید. 170

513-مربع پانت چه کاربردی دارد؟

514-چه راهی برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب

 رانشان می دهندوجوددارد؟172

515-آمیزش آزمون راتعریف کنید.باذکرمثال

516-باکمک حساب احتمال ،چگونه می توان نتایج آمیزش

 هاراپیش بینی کرد؟باذکرمثال

517-احتمال وجودیک آلل درگامت موردنظر(بااستفاده ازحساب

 احتمال )چگونه به دست می آید؟باذکرمثال172و173

518-بااستفاده ازحساب احتمال ،احتمال وقوع دوپیش

 آمدتصادفی به طورهمزمان چگونه به دست می

 آید؟ باذکرمثال173و174

519-پیش آمدهای مستقل راتعریف کنید.باذکرمثال173

520-دودمانه (شجره نامه )چیست؟وچه کاربردی دارد؟176

521-ناقل چیست وچه زمانی اتفاق می افتد؟

522-علت به وجودآمدن بیماری زالی چیست؟

523-هرکدام ازعلائم زیردردودمانه نشانه چیست؟

524-پژوهشگران ژنتیک ازدودمانه چه استفاده هایی می کنند؟

525-الف)صفات اتوزومی ووابسته به جنس راتعریف کنید.

ب)چراصفات وابسته به جنس درمردوزن به شیوه های مختلف

ظاهرمی شود؟177

526-چرااحتمال بیماری های وابسته به جنس ،درمردان اززنان

 بیشتراست؟

527-صفات غالب ومغلوب ونحوه وراثت آنهاراتوضیح دهید.

528-فنوتیپ وژنوتیپ افرادخالص وناخالص چگونه است؟

529-مهم ترین الگوهایی که ازالگوی مندلی پیروی نمی کنند

 رانام ببرید.179و180و181

530-صفات چندژنی راتعریف کنید.ژن های این صفات چه

 ویژگی دارند؟179

531-الگوی غالب ناقص راتعریف کنید.باذکرمثال

532-الگوی هم توانی راتعریف کنید.باذکرمثال179و180

533-الگوی آلل های چندگانه راتوضیح دهید.باذکرمثال

534-فنوتیپ وژنوتیپ افرادمختلف ازنظرگروههای خونی چگونه

 خواهدبود؟181

535-صفات تحت اثرمحیط راتوضیح دهید.باذکرمثال181

536-اثرمحیط رابررنگ موهای روباه قطبی توضیح دهید.182

537-بیماری وراثتی چیست؟چه آلل هایی بیشترین

 اثررادربیماری های ورثتی دارند؟

538-افرادناقل(دربیماری های وراثتی )چه افرادی

 هستند؟182و183

539-چندبیماری وراثتی رادرانسان نام ببرید.الگوی وراثتی

 وعلائم بیماری وعلت آنهارابیان کنید.183

540-تالاسمی چیست؟انواع آن رانام ببرید.184

541-ویژگی ها(علائم)افرادمبتلا به تالاسمی مینوررابنویسید.

542- ویژگی ها(علائم)افرادمبتلا به تالاسمی ماژوررابنویسید.

543-برای جلوگیری ازتالاسمی ماژور،چه اقداماتی بایدصورت

 گیرد؟

544-عامل ایجادکم خونی وابسته به گلبول های قرمز داسی

 شکل چیست؟ویژگی های افرادمبتلا رابنویسید.این بیماری

 باعث ایجادچه نقص هایی(مشکلاتی)درگلبول های قرمز

می شود؟

545-هموفیلی چیست؟هموفیلی جزءکدام دسته ازبیماری های

 وراثتی است؟

546-بیماری هانتینگتون چیست ؟علائم بیماری رابنویسید.185

547-مشاوره ژنتیک چیست؟چه افرادی بایدمشاوره ژنتیک

 انجام دهند؟

548-علت به وجودآمدن بیماری فنیل کتونوریا  چیست؟

  عوارض(مشکلات)ناشی ازبیماری وعلت آنهارابنویسید.وراه

 درمان آن راتوضیح دهید.

549-دربیمارستان ها وزایشگاه های کشورهای پیشرفته همه

 نوزادان ازنظرچه بیماری آزمون می شوند؟

فصل۹(تولیدمثل گیاهان)

550-الف)بقای گونه ها وابسته به چیست؟ب)چرخه زندگی

گیاهان چه نام دارد؟187

551-منشا گیاهان ازکجاست؟چه ویژگی هایی امکان زندگی

 درخشکی رابرای گیاهان فراهم آورده است؟188

552-بزرگترین جاندارروی زمین چیست؟

553-کار،ریشه –آوندچوبی-وآوندآبکش رادرگیاهان آوندی

 بنویسید.

554-گیاهان آوندی راتعریف کنید.وگیاهان این گروه را

نام ببرید.188و189

555-ازنظروجودآوند-ووجوددانه ،گیاهان به چه دسته هایی

 تقسیم می شوند؟

556-گیاهان بدون آوندراتعریف کنید.وگیاهان این گروه را

نام ببرید.189

557-ویژگی های گیاهان بدون آوند(خزه گیان )رابنویسید.

558-چه ویژگی به حفظ وبقای گیاهان دانه داردرخشکی

کمک می کند؟

559-گیاهان بدون دانه برای تولیدمثل به چه عاملی نیازدارند؟

560-درهریک ازگیاهان زیر،گامتوفیت راازنظر اندازه ،

بااسپوروفیت مقایسه کنید.(گیاهان بدون آوند-

نهان زادان آوندی-گیاهان دانه دار)190

561-بخش گامتوفیتی درخزه شامل چه بخشی ازگیاه

 است؟وازچه قسمت هایی ساخته شده است؟190

562-آرکگن وآنتریدی رادرخزه تعریف کنید.ومحل وکار

آنهارابنویسید.

563-آنتروزوئیدهای خزه چه زمانی آزادمی شوند؟وچه

 ویژگی هایی دارند؟

564-چگونگی انجام عمل لقاح رادرخزه توضیح دهید.

565-ازرشدتخم چه بخشی ازخزه به وجود می آید؟واین بخش

ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟

566-ویژگی بخش اسپوروفیتی خزه چیست؟191

567-هاگ های خزه دراثرچه تقسیمی به وجود می آیند؟چگونه

پخش می شوند؟چگونه می رویند؟وازرویش آنها چه بخشی

 ازخزه به وجود می آید؟

568-پنج مرحله چرخه زندگی خزه رابنویسید.191

569-گیاهان آوندی بدون دانه باخزه گیان چه تفاوتهایی

 دارند؟192

570-نهان زادان آوندی راتعریف کنید.

571-شباهت نهان زادان آوندی باخزه گیان چیست؟

572-چرانهان زادان آوندی وخزه گیان ،درمکان های مرطوب

وسایه دارگسترش دارند؟

573-درنهان زادان آوندی سلول تخم وآنتروزوئیددرکجا

تشکیل می شوند؟

574-درنهان زادان آوندی آرکگن ها وآنتریدی هادرکجا

بوجود می آیند؟

575-ویژگی های گامتوفیت سرخس رابنویسید.

576-هاگینه وبرگ شاخه رادرسرخس تعریف کنید.

577-پنج مرحله مهم چرخه زندگ سرخس رابنویسید.

578-تولیدمثل گیاهان دانه داربا تولیدمثل گیاهان بدون دانه چه تفاوت هایی دارد؟(195)

579- گرده افشانی چیست؟

580-لوله گرده چیست وچه نقشی دارد؟

581-بخش های تولیدمثلی بازدانگان درچه قسمتی ایجادمی شود؟

582-موفق ترین گیاهان برای زندگی درخشکی ،رانام ببرید.علت این موفقیت رابنویسید.

583-مخروط چیست؟(پولک چیست؟)

584-دربازدانگان چندنوع مخروط تشکیل می شود؟

585-کیسه های گرده وتخمک هادربازدانگان درکجاتشکیل می شوند؟

586-دربازدانگان گامت نروتخمزادرکجاتشکیل می شوند؟

587-چگونگی تشکیل گامت نررادربازدانگان توضیح دهید.(195و196)

588-سلول رویشی دربازدانگان چیست وچه نقشی دارد؟196

589-سلول زایشی دربازدانگان چیست وچه نقشی دارد؟

590-چگونگی تشکیل تخمک رادربازدانگان توضیح دهید.(هرتخمک شامل چه قسمت هایی است؟-آندوسپرم چگونه به وجودمی آیدوچه نقشی دارد؟)

591-درهنگام لقاح دربازدانگان چه سلول هایی باهم ترکیب می شوندوچه سلولی به وجودمی آید؟

592-رویان چگونه تشکیل می شود؟وبعدازتشکیل چه ویژگی دارد؟

593-دانه دربازدانگان ازچه بخش هایی ساخته می شود؟

594-مخروط دانه چیست؟وچه زمانی بازمی شود؟(196و197)

595-بال موجوددردانه کاج چه نقشی دارد؟197

596-ازرشددانه درکاج(بازدانگان )چه بخشی به وجودمی آید؟

597-مراحل چرخه زندگی مخروط داران رابنویسید.

598-درمخروط داران مخروط هاازچه بخشی به وجود می آیند؟

599-بخش های تولیدمثلی نهان دانگان درچه قسمتی ایجاد می شود؟198

600-گامتوفیت هی نهان دانگان درکجا تمایزمی یابند؟

601-بخش های مختلف گل چگونه قرارمی گیرند؟وهریک چه نقشی دارند؟

602-پرچم ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟

603-بساک درچه قسمتی قرارداردوچه نقشی دارد؟

604-مادگی درنهان دانگان ازچه بخش هایی ساخته شده است؟

605-برچه درنهان دانگان ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟نام ببریدوهریک راتعریف کنید.

606-گل کامل وناکامل راتعریف کنید.

607-گل دوجنسی وگل تک جنسی راتعریف کنید.

608-چه عواملی درگرده افشانی توسط جانوران نقش دارد؟(198و199)

609-جانوران گرده افشان (زنبورها)ازگل ها به چه منظوری استفاده می کنند؟199

610-زنبورها گل هاراچگونه شناسایی کرده وگرده افشانی چه گل هایی راانجام می دهند؟

611-حشراتی که درشب تغذیه می کنندبه سمت چه گل هایی می روند؟چرا؟

612-مگس ها-خفاش وباد،درگرده افشانی چه گل هایی نقش دارند؟

613-گل هایی که گرده افشانی آنهارابادانجام می دهد،چه ویژگی هایی دارند؟

614-شباهت وتفاوت بازدانگان ونهان دانگان ازنظرمحل تشکیل گامت نروتخم زاچیست؟201

615-چگونگی تشکیل گامت نررادرنهان دانگان توضیح دهید.

616-درنهان دانگان دانه گرده چنددیواره دارد؟ویژگی انها رابنویسید؟

617-چگونگی تشکیل تخمک درنهان دانگان راتوضیح دهید.202

618-درنهان دانگان تخمک شامل چه قسمت هایی است؟

619-سلول دوهسته ای چیست؟

620-چگونگی انجام لقاح رادرنهان دانگان بنویسید.سلول های حاصل ازلقاح رانام ببرید.(202و203)

621-آلبومن درنهان دانگان چگونه بوجود می آید؟وچه نقشی دارد؟(203و204)

622-چگونگی تشکیل رویان رادرنهان دانگان توضیح دهید.(204)

623-لقاح مضاعف (دوتایی )چیست؟204

624-درنهان دانگان دانه چگونه تشکیل می شود؟204

625-پوسته دانه چگونه تشکیل می شود؟وچه نقشی دارد؟205

626-دانه چه نقشی دارد؟

627-بافت های حاوی موادغذایی رادربازدانگان ونهان دانگان باهم مقایسه کنید.

628-انواع دانه هارادرنهان دانگان ازنظروجودآلبومن نام ببرید.باذکرمثال

629-لپه چیست وچه نقشی دارد؟

630-رویان بازدانگان ونهان دانگان چندلپه دارند؟(گیاهان تک لپه ودولپه راتعریف کنید.)

631-تولیدمثل رویشی چیست؟وچه بخش هایی ازگیاه درآن نقش دارند؟207

632-ساقه های تغییرشکل یافته که درتولیدمثل رویشی نقش دارندرانام ببرید،وویژگی آنها رابنویسید.باذکرمثال

633-تولیدمثل رویشی نسبت به تولیدمثل جنسی چه مزیتی برای گیاه دارد؟توضیح دهید.

634-روشهای تکثیررادرگیاهان مقابل توضیح دهید.(گیاهان زراعی-گیاهان جوان)

635-تکثیرگیاهان بااستفاده ازبخش هایی که برای تولیدمثل رویشی تخصص نیافته اندراباذکرمثال توضیح دهید.

636-پیوندزدن راتوضیح دهید.

637-فن کشت بافت راتوضیح دهید.210

638-روش های تکثیررویشی گیاهان رانام ببرید.وانهاراتعریف کنید.باذکرمثال

فصل۱۰(رشدونموگیاهان)

639-رویان درکجا قراردارد؟وچه ویژگی دارد؟213

640-چه عواملی برای رویش دانه لازم است؟

641-چرانفوذآب به درون دانه برای رویش دانه لازم است؟

642-اولین علامت جوانه زنی چیست؟214

643-قلاب وغلاف محافظت کننده درچه گیاهانی دیده می شوندوچه نقشی دارند؟

644-لپه ها درگیاهان مختلف بعدازجوانه زنی درکجا قرارمی گیرند؟

645-دانه ها تاچه مدت زنده می مانند؟

646-روش جوانه زنی رادرلوبیا وذرت توضیح دهید.

647-گیاهان ازنظرطول عمربه چنددسته تقسیم می شوند؟نام ببریدوویژگی های هریک رابنویسید.باذکرمثال.215

648-انواع گیاهان چندساله رانام ببرید.وویژگی های هریک رابیان کنید.باذکرمثال.

649-گیاهان برگ ریزوهمیشه سبز راتعریف کنید.باذکرمثال.

650-رشد-نمو وتمایز راتعریف کنید.باذکرمثال.216

651-رشددرجانداران به چندروش انجام می شود؟217

652-ساختارنخستین راتعریف کنید.

653-مریستم های نخستین درکجا قراردارند؟

654-ساختارپسین راتعریف کنید.

655-مریستم ها پسین درچه گیاهانی ودرکجا قراردارند؟وچه نقشی دارند؟

656-رشدنخستین راتعریف کنید. رشدنخستین چه نقشی دارد؟باذکرمثال

657-رشدقطری ساقه وریشه گیاهانی که فقط مریستم نخستین دارندچگونه انجام می شود؟

658-بافت های نخستین راتعریف کنید.وانواع آنها رانام ببرید.

659-کلاهک چگونه بوجودمی آیدوچه نقشی دارد؟

660-رشدپسین درچه گیاهانی دیده می شود؟220

661-رشدپسین دراثرفعالیت چه مریستم هایی به وجود می آید؟وهریک ازاین مریستم ها درکجا قراردارند؟وچه قسمتی رابه وجودمی آورند؟

662-بافت های پسین راتعریف کنید.

663-مراحل نمو ساقه های چوبی رابنویسید.221

664-حلقه های سالیانه درچه درختانی دیده می شوند؟علت تشکیل آنها چیست؟قطراین حلقه هادرفصول مختلف چگونه است؟221

665-تفاوت نموگیاهان وجانوران رابنویسید.225و226

666-کالوس وفن کشت بافت راتعریف کنید.226

667-روش های جدید بهسازی گیاهان رانام ببریدوهریک راتوضیح دهید.

668-گیاهان چگونه رشد می کنند؟228

669-گیاهان برای تشکیل کربوهیدرات وانجام فتوسنتز به چه موادی نیاز دارند؟

670-چراگیاهان به اکسیژن نیازدارند؟

671-چه بخش هایی ازگیاهان تولیدکننده وچه بخش هایی مصرف کننده اصلی اکسیژن هستند؟

672-ریشه ها اکسیژن موردنیازخودراازکجا به دست می آورند؟

673-درچه شرایطی ریشه ها می میرند؟

674-موادمعدنی موردنیازگیاهان رانام ببرید.

675-اهمیت نیتروژن وفسفروپتاسیم رابنویسید؟

676-چرابسیاری ازدانشمندان به جای اصطلاح هورمون های گیاهی ،ازاصطلاح تنظیم کننده های رشد استفاده می کنند؟229

677-دوگروه اصلی هورمون های گیاهی رانام ببرید.

678-نورگرایی چیست؟

679-هورمون اکسین به وسیله چه کسی نامگذاری شد؟

680-آزمایش چالزداروین وپسرش فرانسیس داروین رادرموردنورگرایی توضیح دهید.

681-اکسین چگونه عمل می کند؟(نقش اکسین چیست؟وچیرگی راسی راتعریف کنید.)229و230

682-مراحل آزمایش ونت رابنویسید.230

683-چراهرس کردن وبریدن سرشاخه هاباعث پرشاخه وبرگ شدن گیاهان می شود؟

684-بازدارنده های رشدچگونه عمل می کنند؟(نقش اتیلن وآبسیزیک اسیدرابنویسید.)230و231

685-مقداربازدارنده های رشد(اتیلن و...)درچه زمانی ودراثرچه عواملی افزایش می یابد؟231

686-نقش اصلی آبسیزیک اسیدچیست؟

687-آبسیزیک اسید چگونه باعث تعادل آب درگیاهان می شود؟

688-کدام یک ازهورمون های گیاهی درکشاورزی کاربرددارند؟

689-اتیلن چیست؟وچگونه تولیدمی شود؟

690-اتیلن درکشاورزی چه کاربردی دارد؟

691-ژیبرلین هادرکجا تولیدمی شوندوچه نقشی دارند؟232

692-گیاهان بدون دانه چندکروموزومی هستند؟وچرادانه تولیدنمی کنند؟باذکرمثال

693-سیتوکینین ها درکجا تولیدمی شوند؟چه نقشی دارند؟ودرکشاورزی چه کاربردی دارند؟

694-اکسین درکشاورزی چه کاربردی دارد؟233

695-چه عاملی ریشه زایی راتحریک می کند؟

696-چراگیاهان قادربه حرکت ازمحیط نامناسب به محیط مناسب ترنیستند؟

697-گیاهان چگونه به محیط پاسخ می دهند؟باذکرمثال توضیح دهید.

698-الگوهای فصلی گل دهی ودیگرجنبه های رشدونموچگونه صورت می گیرد؟

699-نوردورگی چیست؟

700-گیاهان ازنظرنوردورگی به چنددسته تقسیم می شوند؟

701-گیاه روزکوتاه راتعریف کنید.

702-گیاه روزبلندراتعریف کنید.

703-گیاه بی تفاوت راتعریف کنید.

704-چرا به گیاه روزکوتاه شب بلند وبه گیاه روزبلندشب کوتاه گفته می شود؟

705-کاربردنوردورگی درصنعت کشت وپرورش گل وگیاه چیست؟باذکرمثال توضیح دهید.

706-انواع پاسخ های گیاهان رابه دما توضیح دهید.234

707-خفتگی چیست؟راههای برطرف شدن خفتگی رابنویسید.

708-دوره های خفتگی درچه گیاهانی دیده می شود؟وخفتگی دراین گیاهان چه نقشی دارد؟235

فصل ۱۱(تولیدمثل ورشدونموجانداران)

709-تولیدمثل جنسی چیست؟239

710-ویژگی های اسپرم وتخمک رابنویسید.

711-انواع لقاح رانام ببرید.240

712-لقاح خارجی چیست؟درچه موجوداتی دیده می شود؟وچه شرایط وعواملی برای این نوع لقاح لازم است؟

713-تخمک های جاندارانی که لقاح خارجی دارندچه ویژگی هایی دارد؟واین ویژگی چه نقشی دارد؟

714-لقاح داخلی چیست؟ودرچه جاندارانی دیده می شود؟

715-لقاح داخلی به چه عواملی نیازدارد؟

716-درلقاح داخلی جنین،تاچندروزپس ازلقاح چگونه تغذیه می کند؟

717-اندازه تخمک درموجودات دارای لقاح داخلی به چه عاملی بستگی دارد؟

718-چرادرپرندگان برخلاف پستانداران،تخمک بزرگ است؟240و241

719-وقایع بعدازلقاح داخلی رادرخزندگان وپرندگان توضیح دهید.241

720-ویژگی های تولیدمثل جنسی ولقاح رادرپلاتی پوس توضیح دهید.

721-ویژگی های تولیدمثل جنسی ولقاح رادرکانگورو واپاسوم توضیح دهید.

722-تولیدمثل جنسی رادرپستانداران جفت دارتوضیح دهید.

723-درتولیدمثل جنسی چه سلول هایی باهم ترکیب می شوند؟ویژگی ونام سلول حاصل رابنویسید.243

724-نقش دستگاه تولیدمثل مردرابنویسید.

725-نقش بیضه هادردستگاه تولیدمثل مردچیست؟

726-بیضه دردوران جنینی وبعدازتولددرکجا قراردارند؟

727-چرادما کیسه بیضه پایین ترازدمای بخش های مرکزی بدن است؟

728-بیضه هاتاچه زمانی اسپرم تولیدمی کنند؟بیضه هاازچه قسمت هایی ساخته شده اند؟وچگونه اسپرم تولیدمی کنند؟

729-هورمون های تنظیم کننده اعمال بیضه رانام ببرید.ازکجاترشح می شوند؟کارآن هارابنویسید.

730-هورمون تستوسترون ازکجاترشح می شود؟

731-چگونگی بلوغ وذخیره سازی اسپرم ها راتوضیح دهید.244

732-اپی دیدیم چه نقشی دارد؟

733-اسپرم هابعدازخروج از اپی دیدیم ازچه قسمت هایی عبورمی کنند؟

734-ساختاراسپرم بالغ ازچه قسمت هایی ساخته شده است؟وهرقسمت چه نقشی دارد؟

735-چه عاملی به نفوذ اسپرم به درون گامت ماده کمک می کند؟

736-مایعی که اسپرم ها هنگام عبورازمیزراه باآن مخلوط می شوندازچه غده هایی ترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟246

737-غده وزیکول سمینال درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

738-غده پروستات درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

739-غده پیازی –میزراهی درکجا قراردارد؟وچه نقشی دارد؟

740-هنگام خروج اسپرم ،چه عاملی اسپرم هارابه جلومی راند؟

741-درهربارانزال چه تعداداسپرم خارج می شود؟واین اسپرم ها چه سرنوشتی دارند؟

742-چه زمانی مردعقیم است؟

743-دستگاه تولیدمثلی زن درچه زمانی وچه تعدادگامت تولیدمی کند؟(وظیفه دستگاه تولیدمثلی زن رابنویسید.)247

744-چگونگی تولیدگامت ماده راتوضیح دهید.

745-اووم(تخمک )چیست؟

746-تخمک واسپرم راازنظراندازه مقایسه کنید.248

747-تخمک هادردوره های زمانی چندروزه وازکجا آزاد می شوند؟

748-چه عواملی موجب حرکت تخمک به سمت رحم می شوند؟

749-لوله فالوپ چیست؟

750-عبورتخمک ازلوله فالوپ چه مدت طول می کشد؟وتاچه زمانی توانایی لقاح دارد؟

751-رحم چیست؟

752-چرخه تخمدان چیست؟مدت هرچرخه تخمدان چندروزاست؟249

753-تخمک گذاری چیست؟بعدازتخمک گذاری ،تخمک به کجا واردمی شود؟

754-چرخه تخمدان شامل چندمرحله است؟واین مراحل چگونه تنظیم می شوند؟

755-فولیکول چیست؟گامت هادرکجا بالغ می شوند؟

756-درمرحله فولیکولی چه اعمالی تنظیم می شوند؟این مرحله نشان دهنده چیست؟وچه زمانی آغاز می شود؟249

757-نقش LHوFSHدرمرحله فولیکولی چرخه تخمدان چیست؟

758-استروژن چیست؟ازکجا ترشح می شود؟وچه نقشی دارد؟

759-چگونگی(وقایع مرحله)تخمک گذاری (آزادشدن گامت ماده )راتوضیح دهید؟250

760-وقایع مرحله لوتئال چرخه تخمدان رابنویسید.(جسم زردچیست؟چگونه به وجودمی آید؟LHچه اثری برجسم زرددارد؟چه عاملی ازایجاد فولیکول های جدیددرمرحله لوتئال جلوگیری می کند؟)

761-چه هورمونی بدن رابرای لقاح آماده می کند؟نقش جسم زرد رادرلقاح وعدم لقاح توضیح دهید.251

762-چه داروهایی جلوی تخمک گذاری رامی گیرد؟

763-چرخه قاعدگی چیست ؟وچه مدت طول می کشد؟

764-وقایع چرخه قاعدگی راتوضیح دهید.چه زمانی چرخه قاعدگی به پایان می رسد؟وانتهای چرخه قاعدگی باانتهای کدام مرحله ازچخه تخمدان همزمان است؟

765-قاعدگی(خونریزی ماهانه)چیست؟وچه زمانی اتفاق می افتد؟

766-چه زمانی چرخه جنسی دوباره آغاز می شود؟

767-یائسگی چیست؟وقایع بعدازیائسگی رابنویسید.علائم یائسگی وعلت ان وراه درمان آن رابنو یسید.

768-وقایع لقاح اسپرم وتخمک وتشکیل سلول زیگوت رابنویسید.253

769-چگونگی تقسیم وجایگزینی زیگوت راتوضیح دهید.(بلاستوسیست ولانه گزینی راتعریف کنید.)

770-وظیفه رحم درطول دوره نموچیست؟254

771-دوران بارداری (حاملگی )چیست؟وبه چنددوره تقسیم می شود؟

772-وقایعی راکه جنین درسه ماهه اول پس ازلقاح می گذراند،راشرح دهید.(پرده های حفاظت کننده رویان رانام ببرید.نقش انهارابنویسید. موادغذایی چگونه به رویان می رسد؟ومواددفعی رویان چگونه دفع می شود؟سه لایه بافت های مقدماتی رویان رانام ببرید.وقایع هفته سوم وچهارم وماه دومرابنویسید.دوران جنینی چیست؟درانتهای سه ماهه اول جنین چه ویژگی هایی دارد؟)254و255

773-وقایع سه ماهه دوم وسوم حاملگی رابنویسید.256

774-چگونگی انجام سونوگرافی راتوضیح دهید.257

775-درپزشکی ازسونوگرافی چه استفاده هایی می شود؟

776-فوایدسونوگرافی رابنویسید

777-بیماری های مقاربتی راتعریف کنید.

 

 

[ سه شنبه نهم آذر ۱۳۸۹ ] [ 8:58 ] [ بهروزمرادی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

نویسنده:بهروزمرادی دبیرزیست شناسی ناحیه2کرمانشاه
امکانات وب